آستیگماتیسم، علل بروز آستیگماتیسم چشم - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد آستیگماتیسم، علل بروز آستیگماتیسم چشم ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +آستیگماتیسم را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت سلامت آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران&nbsp;طالبی رمورد <a class="hlink" title="ستیگماتیسم" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2013115132438.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ستیگماتیسمa> شم&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px"><a class="hlink" title="ستیگماتیسم" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2013115132438.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ستیگماتیسمa> وعی ختلال ایع نکساری شم ست زمانی ه جود ی ید ه سطح رنیه ا عدسی شم، کل امنظمی پیدا ند. ا ا مراه وید&nbsp; طالبی رمورد <a class="hlink" title="ستیگماتیسم" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2013115132438.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ستیگماتیسمa> طالعه نید.span>span>span>p> <div class=gimg><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px"><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2013115132438.html"><div class="mzc"><strong>ستیگماتیسم، علل روز ستیگماتیسم شم strong>div>آستیگماتیسم,آستیگماتیسم چیست,آستیگماتیسم در کودکانa>span>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">ستیگماتیکspan>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">کاایران: نگامی ه ین اهنجاری نحنای غیرطبیعی ر سطح رنیه عدسی شم خ هد، شم یگر ادر ه تمرکز صحیح ور ر وی بکیه یست، ر تیجه تصویر اضحی ز شیا فراد یده می ود. تاری دید عدم ضوح ینایی ز شکلات ایع ر فراد مبتلا به <a class="hlink" title="ستیگماتیسم" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2013115132438.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ستیگماتیسمa> ی اشد. برای درمان <a class="hlink" title="ستیگماتیسم" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2013115132438.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ستیگماتیسمaوش راحی، استفاده از عینک نز تماسی پیشنهاد ی ود.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">ه عواملی سبب روز <a class="hlink" title="ستیگماتیسم" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2013115132438.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ستیگماتیسمa> ی وند؟span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">1- راثتspan>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">بق تحقیقات شخص ده ست ه کثر فراد مبتلا به <a class="hlink" title="ستیگماتیسم" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2013115132438.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ستیگماتیسمaین شکل ا ه رث رده ند.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">2- کل رنیه عدسیspan>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">ر فراد مبتلا به <a class="hlink" title="ستیگماتیسم" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2013115132438.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ستیگماتیسمaسطح رنیه انند توپ سکتبال ست، عنی ه عبارت یگر ارای سطحی اصاف ست.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">ر الی ه رنیه فراد ا ینایی بیعی انند توپ وتبال، صاف ی اشد.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">ر ثر ین اصافی ا، عدسی شم رنیه ادر ه تمرکز ور وی ک قطه شخص ز شبکیه چشم یستند ر تیجه تصاویر، تار یده ی وند.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">3- راحت ا عمل جراحی شم span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">گر ردی چار سیب شمی ود ا تحت عمل جراحی شم رار یرد، مکن ست عدا چار <a class="hlink" title="ستیگماتیسم" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2013115132438.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ستیگماتیسمa> ود.span>span>span>p> <div class=gimg><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px"><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2013115132438.html">آستیگماتیسم,آستیگماتیسم چیست,آستیگماتیسم در کودکانa>span>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">&nbsp;ستیگماتspan>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">4- قوز قرنیه (راتوکونوس) span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">مکن ست مراه ا یماری قوز قرنیه، و ینی <a class="hlink" title="ستیگماتیسم" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2013115132438.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ستیگماتیسمa> م ه جود ید. ر قوز قرنیه، رنیه رد ازک تر ی ود الت خروطی کلی پیدا ی ند. وشبختانه روز ین یماری ر فراد سیار م ست.مچنین شکل ینایی ین یمار ا استفاده از عینک ر رف خواهد د&nbsp; ر ین الت، استفاده از نزهای تماسی رای ین رد سیار ناسب ست.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">ما اید ر ظر رفت ه ر ینده ین یمار یاز ه عمل جراحی پیوند قرنیه واهد اشت.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">5- نزدیک بینی وربینیspan>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">فرادی ه مبتلا به شکل <a class="hlink" title="ستیگماتیسم" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2013115132438.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ستیگماتیسمa> ستند، عمولا ز شکل نزدیک بینی ا وربینی شم م نج ی رند. ر یماری نزدیک بینی ور ینی وعی عیب نکساری شم جود ارد ه ی ن، شم رد ادر ه تمرکز ورهای ازتاب ده ز شیای ختلف یست. ر تیجه ردی ه مبتلا به <a class="hlink" title="ستیگماتیسم" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2013115132438.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ستیگماتیسمa> نزدیک بینی ا وربینی ست، ی تواند ا راجعه ه شم پزشک، ز عینک نز خصوص رای فع عیوب نکساری شم ود ستفاده ند.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">تذکر span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">- نوز شم پزشکان ه علت طعی شکل <a class="hlink" title="ستیگماتیسم" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2013115132438.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ستیگماتیسمa> پی برده ند واردی ه کر د،&nbsp; تنها انس بتلا ه ن ا الا ی رد. ما نچه ه طعی سلم ست ین ست ه شکل <a class="hlink" title="ستیگماتیسم" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2013115132438.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ستیگماتیسمa> ا ذشت زمان دتر ی ود رد بتلا اید ر ساس تجویز پزشک، ز عینک خصوص ا نز تماسی ستفاده ند.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">- فرادی ه چار شکل <a class="hlink" title="ستیگماتیسم" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2013115132438.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ستیگماتیسمa> ستند، ز شار یش ز د ه شم ای ود اید دا ودداری نند، ثلا رای دت زمان ولانی ا امپیوتر ار کنند ا طالعه نمایند ین ار ا طالعه ود، می ه شم ا ستراحت هند.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">- فرادی ه چار شکل <a class="hlink" title="ستیگماتیسم" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2013115132438.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ستیگماتیسمa> ستند، باید ر تاق ا ور م طالعه نند.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">ردآوری: خش سلامت کاایرانspan>span>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله آستیگماتیسم، علل بروز آستیگماتیسم چشم شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

ایا استیگمات درمان میشود , انواع بیماری آستیگمات , درمان آستیگمات چشم , چشم آستیگماتیسم , آستیکمات چیست , آستیگمات چیست , چشم آستیگمات , آستیگمات چشم

آستیگماتیسم، علل بروز آستیگماتیسم چشم گردآوری توسط بخش مقالات پزشکی و بهداشتی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات