آپاندیس

علائم آپاندیس، بیماری آپاندیس، آپاندیس، درمان آپاندیس، پیشگیری از آپاندیس - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد علائم آپاندیس، بیماری آپاندیس، آپاندیس، درمان آپاندیس، پیشگیری از آپاندیس ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +آپاندیس را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت سلامت آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div align=right><span face=yekan><strong>&nbsp;ر ین پست ز سایت کاایران رای ما&nbsp;طلاعاتی رباره لتهاب پاندیس &nbsp;ا ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.<br/>strong>یا ا لتهاب پاندیس وبرو ده ید ؟ یدانید ار پاندیس ر دن یست ه ظیفه ی ا نجام یدهد ؟ یا تاکنون لمه ترکیدن پاندیس طرات اشی ز ن ا&nbsp;ورد طالعه رار اده ید ؟ سایت سلامت کا یران&nbsp;ر ین قاله صد ر توضیح تشریح امل ین یماری ارد ر ن پرده ز ازهای همی ا ر واهد اشت ، ز ما مراهان میشگی سایت کاایران واهشمندیم ه ین طلب ا تا نتها طالعه رمایید.span><HEADER class=entry-header>div> <h1 class=entry-title align=right itemprop="headline"><span data-xsize=3 face=yekan>آپاندیس چیست جاست؟ علایم پاندیسیت یست؟span>h1>HEADER> <p class=entry-content align=right itemprop="text"><span><span face=yekan>پاندیسیت (Appendicitis) شکلی ست ه ر ن پاندیس (appendix) ما لتهب ده پر ز رک ی ود.&nbsp;پاندیس زائده ی وچک نگشتی کل ست ه ز روده ی بزرگ رناحیه پایین است کم نشعب ی ود. رچند پاندیس نوز ایده ناخته ده ی دارد، ما ی تواند اعث شکلاتی دی ود.<span id=more-2619>span>span>span>p> <p class=entry-content align=right itemprop="text"><span><span face=yekan>ه قل ز روه سلامت کا یران رد پاندیسیت ز واحی طراف اف روع ده ه سمت احیه است پایین کم ما رکت ی ند. رد پاندیسیت ر ول 12 تا 18 ساعت زیاد ده م م دید ی ود. پاندیسیت رای رکسی مکن ست تفاق یافتد ما یوع ن ر سنین ین 10 تا 30 سالگی یشتر ی اشد. رمان عمول ستاندارد پاندیسیت رداشت پاندیس ست.span>span>p> <div class="wp-caption alignleft" itemprop="text"><span face=yekan><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2013102351140.html"><div class="mzc"><strong>علائم آپاندیس، یماری پاندیس، پاندیس، درمان آپاندیس، پیشگیری ز پاندیس strong>div>علائم آپاندیس,علائم آپاندیسیت,علائم آپاندیس چیست؟a>div> <p class=centeric style="text-align:center" itemprop="text">پاندیسp>span> <p class=wp-caption-text itemprop="text"><span face=yekan><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2013102351140.html">علائم آپاندیس,علائم آپاندیسیت,علائم آپاندیس چیست؟a>p> <p class=centeric style="text-align:center">درد آپاندیس<strong> strong>p>span> <p>p> <p class=wp-caption-text itemprop="text"><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2013102351140.html">علائم آپاندیس,علائم آپاندیسیت,علائم آپاندیس چیست؟a> <p class=centeric style="text-align:center">درمان آپاندیسp> <p>p> <h2 class=entry-content align=right itemprop="text"><span><span><span data-xsize=3 face=yekan>لایل بتلا ه پاندیسیتspan>span>span>h2> <p class=entry-content align=right itemprop="text"><span><span face=yekan>رد زمانی چار پاندیسیت ی ود ه پندیس ی وسیله دفوع، سم ارجی، سرطان ا عفونت سدود ود. دون توجه ه علت سدود دن، زمانی ه پاندیس سدود ی ود اکتری ای رون پاندیس روع ه تکثیر رده اعث لتهاب، رم پر ز رک دن پاندیس ی وند گر موقع پاندیس رمان شود، مکان پارگی ترکیدن ن جود ارد.span>span>p> <h2 class=entry-content align=right itemprop="text"><span><span><span data-xsize=3 face=yekan>علایم بتلا ه پاندیسیتspan>span>span>h2> <p class=entry-content align=right itemprop="text"><span><span face=yekan>علایم شانه ای بتلا ه پاندیسیت امل:span>span>p> <div class=entry-content align=right itemprop="text"> <uL> <li><span face=yekan><span>رد تیرکشیدن ر واحی اف ه غلب ه سمت است پایین کم رکت ی ند.span> span> <li><span face=yekan><span>ردیکه عد ز ند ساعت دیدتر ی ود.span> span> <li><span face=yekan><span>ساسیت رد زمانیکه ما رروی سمت است پایین کم شار ی ورید.span> span> <li><span face=yekan><span>ردیکه نگام اه فتن، سرفه ا سایر رکات خ ی هد.span> span> <li><span face=yekan><span>تهوع، ستفراغ اهس شتهاspan> span> <li><span face=yekan><span>تبspan> span> <li><span face=yekan><span><span><span>سهالspan>span>،<span class=Apple-converted-space>&nbsp;span><span><span>بوستspan>span><span class=Apple-converted-space>&nbsp;span> اتوانی ر ارج ردن<span class=Apple-converted-space>&nbsp;span><span><span>اد کمspan>span>span> span> <li><span><span face=yekan>ورم شکمspan>span>li>ul>div> <p align=right><span><span face=yekan>حل رد سته ه سن محل قرارگیری آپاندیس ما تفاوت ی اشد. ودکان زنان اردار مکن ست، رد پاندیسیتی ر واحی یگر اشته اشند. زمانیکه حساس ردید ه ما ا ودکتان ه پزشک ا یمارستان راجعه مایید.<span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>کم رد<span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>دید ه می ذارد ما نشینید ا احت اشید، یاز ه راجعه ه ورژانس ارد.span>span>p> <h2 align=right><span><span><span data-xsize=3 face=yekan>تشخیص بتلا ه پاندیسیتspan>span>span>h2> <p align=right><span><span face=yekan>تشخیص بتلای رد ه پاندیسیت می یج ننده ست. علایم پاندیسیت بهم شابه سایر یماری ا امل<span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>شکلات کیسه صفرا، عفونت مثانه ا دستگاه ادراری، یماری رون،&nbsp;ورم معده، عفونت روده شکلات تخمدان اشد.زمایشات زیر سته ه تشخیص تجویز پزشک رای ررسی بتلا ه پاندیسیت نجام ی وند.span>span>p> <uL> <li> <div align=right><span face=yekan><span>زمایش کم رای تشخیص لتهابspan> span>div> <li> <div align=right><span face=yekan><span>آزمایش ادرار رای تشخیص عفونت ادراریspan> span>div> <li> <div align=right><span face=yekan><span>ررسی راست رودهspan> span>div> <li> <div align=right><span face=yekan><span>آزمایش خون رای ررسی عفونت ر دنspan> span>div> <li> <div align=right><span><span face=yekan>سی تی سکن ا سونوگرافیspan>span>div>li>ul> <h2 align=right><span><span data-xsize=3 face=yekan>رمان پاندیسیتspan>span>h2> <p align=right><span><span face=yekan>رمان پاندیسیت عموما امل رداشتن پاندیس لتهب ده ی ود. سایر رمان ا سته ه شکل ما مکن ست، ورد یاز اشد. ین عمل جراحی پاندکتومی (appendectomy) امیده ی ود. گر پاندیس اعث بسه یز ود، برای درمان بتدا ی ایست بسه ا شک تخلیه مود. مچنین گر پزشک ه پاندیسیت دن ا شدن ما ک اشته اشد، ازهم رای لوگیری ز طرات حتمالی مکن ست قدام ه رداشتن پاندیس ماید. نتخاب ینکه ین راحی شکل اپاروسکوپ ا راحی از نجام ود ه تشخیص پزشک رایط ما ابسته ست.span>span>p> <p align=right><span><span face=yekan>عد ز 12 ساعت پس ز راحی پاندیسیت، ما ی توانید پاشده رکت نید عد ز 2 تا 3 فته پس ز عمل جراحی ی توانید، ه زندگی عادی ود ازگردید. گر راحی صورتلاپاروسکوپی<span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>نجام ود، زخم وچکتر درمان سریع تر ی اشد.span>span>p> <p align=right><span><span face=yekan>گر عد ز عمل جراحی چار ستفراق غیرقابل نترل، رد زیاد ر احیه کمی، حساسسرگیجه سبکی سر، خون در ادرار ا ستفراغ ود، فزایش رد سرخی ر زخم ود، تب ا عفونت ر حل زخم دید ه پزشک ود راجعه مایید.span>span>p> <h2 align=right><span><span><span data-xsize=3 face=yekan>پیشگیری از آپاندیسیتspan>span>span>h2> <p align=right><span><span face=yekan>رچند ه پاندیسیت ابل پیشگیری یست لی یوع ین یماری ر فرادیکه<span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>ژیم غذاییآنها پر<span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>یبر<span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>وده پر ز میوه و سبزیجات تازه ی اشد، م تر ی اشد.span>span>p> <p class=item-page><span><span face=yekan>ردآوری سلامت کاایرانspan>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله علائم آپاندیس، بیماری آپاندیس، آپاندیس، درمان آپاندیس، پیشگیری از آپاندیس شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

علائم ترکیدن آپاندیس , آپاندیس یا آپاندیسیت , علائم اپاندیس چیست , آپاندیس و علائم آن , نشانه های آپاندیس , علامت های آپاندیس , آپاندیسیت علائم , علائم آپاندیسیت , بیماری اپانتیز , آپاندیس کجاست؟ , علامت آپاندیس , سلامت آپاندیس , علائم آپاندیس , علایم اپاندیس , آپانديس كجاست , علائم اپاندیس , علت آپاندیسیت , علائم آپانتیس , علایم آپاندیس , علایم آپاندس , مشکل آپاندیس , مکان آپاندیس , محل اپاندیس , محل آپاندیس , علت آپاندیس

علائم آپاندیس، بیماری آپاندیس، آپاندیس، درمان آپاندیس، پیشگیری از آپاندیس گردآوری توسط بخش مقالات پزشکی و بهداشتی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات