صفرا

1
1

سرطان کیسه صفرا، صفرا، کیسه صفرا - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد سرطان کیسه صفرا، صفرا، کیسه صفرا ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +صفرا را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت سلامت آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #800040"><strong><br/>کیسه صفرا ندامی ست ه کل لابی ه صفرا ا ر ود خیره ی ند. صفرا ر <span style="color: #993300">بدspan> تولید ی ود توسط جرایی ارد کیسه صفرا ده ر نجا خیره ی ردد.strong>span>p><p>p><p>p><p><p>p><div class=gimg sizcache05517104935499086="10" sizset="83"><div class="mzc"><strong>سرطان کیسه صفرا، صفرا، کیسه صفرا strong>div>سرطان کیسه صفرا,سرطان کیسه صفرا,سرطان کیسه صفرا,[categoriy]div><p>p><p>صفرا ایعی رزشمند ست ه ه رد مک ی ند تا غذاهای صرف ده ا هتر ضم ند. لبته عملکرد صلی هم صفرا، کستن ربی ای وجود ر وادغذایی ی اشد. p><p>&nbsp;p><p>صفرا ایعی تلخ زردرنگ ی اشد ز وادی انند لسترول، یسیتین، لسیم، مک ای صفراوی سید ا تشکیل ده ست. p><p>&nbsp;p><p>یوع سرطان کیسه صفرا سیار م ست. گر سرطان کیسه صفرا زود تشخیص اده ود، حتمال هبودی رد سیار زیاد ست، ما ر سیاری ز وارد ین ونه یست حتمال هبودی اهش ی ابد.p><p>&nbsp;p><p><span style="color: #800040"><strong>علایم سرطان کیسه صفراstrong>span>p><p>علایم بتدایی سرطان کیسه صفرا امشخص ست اهی وقات یچ علامت اضحی دارد. نابراین ه سادگی ی تواند شد ند زرگ ود .علایم نشانه های سرطان کیسه صفرا امل وارد زیر ی اشد :p><p sizcache05517104935499086="10" sizset="84">- <span color=#0066cc>درد شکمspan> ه صوص ر احیه وقانی است احیه کم p><p sizcache05517104935499086="10" sizset="85">- <span color=#0066cc>نفخ شکمspan>p><p sizcache05517104935499086="10" sizset="86">- <span color=#0066cc>ارشspan>p><p sizcache05517104935499086="10" sizset="87">- <span color=#0066cc>تبspan> p><p>- ز ست ادن شتهاp><p>- رد بتلا دون ینکه عالیتی اشته اشد، چار کاهش وزن ی ودp><p sizcache05517104935499086="10" sizset="88">- الت <span color=#0066cc>تهوعspan>p><p>- زردی پوست سفیدی چشمp><div class=generalsootitr><div class=sootitrcontent style="color: purple; text-align: center; margin: auto">فرادی ه سابقه بتلا ه سنگ ای صفراوی ا ارند، اید یشتر راقب بتلا ه ین وع سرطان اشندdiv>div><p><p>p><p><span style="color: #800040"><strong>علل سرطان کیسه صفراstrong>span>p><p>p><p>حققان علت شخصی ا رای روز سرطان کیسه صفرا پیدا کرده ند، ا ین ال عتقدند زمانی ر کیسه صفرا شکلی پیش ی ید ه ر سلول ای سالم ن هش نتیکی تفاق یفتد.p><p>ین هش ای نتیکی سبب شد یش ز د سلول ا ی وند سرانجام توموری ر کیسه صفرا یجاد ی ود ه ی تواند ز کیسه صفرا یز یرون فته واحی یگر دن ا یز رگیر ند. نابراین تشخیص زود نگام سرطان کیسه صفرا سیار هم ست.p><p>&nbsp;p><p><span style="color: #800040"><strong>عوامل طر سرطان کیسه صفراstrong>span>p><p>- نس رد: تحقیقات شان اده ست ه سرطان کیسه صفرا ر انم ا ایع تر ز ردان ی اشد.p><p>- سن رد : حتمال روز سرطان کیسه صفرا انند سیاری ز یماری ا سرطان ای یگر ا افزایش سن فزایش پیدا ی ند.p><p sizcache05517104935499086="10" sizset="89">- سابقه بتلای رد ه سنگ کیسه صفرا: فرادی ه سابقه بتلا ه <span color=#0066cc>سنگ ای صفراویspan> ا ارند، اید یشتر راقب ین وع سرطان اشند ر صورت شاهده علایم الا، ه پزشک تخصص راجعه نند.p><p>- سابقه بتلای رد ه یگر بیماری های کیسه صفرا: فرادی ه ه یگر بیماری های کیسه صفرا بتلا ده ند انند عفونت زمن کیسه صفرا، یست کیسه صفرا ... یشتر ر عرض سرطان کیسه صفرا رار ارند . p><p>- سیگار کشیدنp><p>- اضافه وزنp><p>- غیر بیعی ودن جرای صفراوی: &nbsp;فرادی ه ه ور ادرزادی چار ختلال ر جرای صفراوی ود ستند، یشتر ر عرض بتلا ه سرطان کیسه صفرا رار ارند.p><p>- پولیپ ای کیسه صفرا: پولیپ ا، تومورهای غیر سرطانی وش یمی ستند ه مکن ست ر کیسه صفرا رخی فراد جود اشته اشند ر رخی رایط، حتمال دخیم سرطانی دن نها جود ارد.p><p>&nbsp;p><p><span style="color: #800040"><strong>اه ای تشخیص سرطان کیسه صفراstrong>span>p><p>- آزمایش خون : پزشکان ا ررسی آزمایش خون عملکرد <span style="color: #993300">بدspan> ا ررسی ی نند.p><p>- وش ای تصویر برداری ز کیسه صفرا: پزشکان سونوگرافی، سی تی سکن MRI ا رای تشخیص قیق تر ررسی یشتر کیسه صفرا نجام ی هند.p><div class=generalsootitr><div class=sootitrcontent style="color: purple; text-align: center; margin: auto">برای درمان سرطان کیسه صفرا ر بتدا سعی ی ود ا برداشتن کیسه صفرا ز سترش سرطان لوگیری ودdiv>div><p><p>p><p><span style="color: #800040"><strong>راحل پیشرفت سرطان کیسه صفراstrong>span>p><p>p><p>رحله ول : ر ین رحله، سرطان کیسه صفرا حدود ه ایه ای رونی کیسه صفرا ی اشد.p><p>رحله وم : ر ین رحله، تومورهای سرطانی ه ایه یرونی کیسه صفرا یز ی وند.p><p sizcache05517104935499086="10" sizset="90">رحله سوم : ر ین رحله، سرطان املا کیسه صفرا ا رفته ه ک ا ند ندام ر زدیکی ن انند <span color=#0066cc><span style="color: #993300">بدspan> span> <span color=#0066cc>روده باریکspan> <span color=#0066cc>عدهspan> مله ی ند. مچنین مکن ست ه <span color=#0066cc>غدد لنفاویspan> جاور یز سترش ابد .p><p>رحله هارم : ین رحله، خرین رحله ز سترش سرطان کیسه صفرا ی اشد ه تومورها املا زرگ ده ه ناطق ورتر ر دن یز جوم ی نند.p><p>&nbsp;p><p><span style="color: #800040"><strong>رمان سرطان کیسه صفراstrong>span>p><p>رمان ین سرطان ه راحل پیشرفت سرطان ستگی ارد. p><p>برای درمان سرطان کیسه صفرا ر بتدا سعی ی ود ا برداشتن کیسه صفرا ز سترش سرطان لوگیری ود. ذا عمل جراحی رای برداشتن کیسه صفرا تی خشی ز <span style="color: #993300">بدspan> نجام ی ود.p><p>حتمال وفقیت عمل ای راحی شخص یست، لی یشتر پزشکان سایر وش ای رمانی انند&nbsp; شیمی درمانی ، پرتودرمانی ا ترکیبی ز ن و ا لافاصله پس ز عمال راحی توصیه ی نند.p><p>&nbsp;p><p><strong>رمان سرطان کیسه صفرا ر راحل خر ن، توسط وش ای زیر صورت ی یرد:strong>p><p sizcache05517104935499086="10" sizset="94">- شیمی درمانی : ر <span color=#0066cc>شیمی درمانیspanاروهایی رای ز ین ردن سلول های سرطانی ستفاده ی ود.p><p>- پرتو درمانی : شعهX&nbsp; &nbsp;سبب فع سلول های سرطانی ی ود.p>نبع: تبیان

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله سرطان کیسه صفرا، صفرا، کیسه صفرا شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

نشانه های خطرناک بودن سنگ صفرا , درمان سنگ کیسه صفرا بدون جراحی , درد پلیپ کیسه صفرا چگونه است , درد سنگ کیسه صفرا چگونه است , عوارض بیماری های کیسه صفرا , درد کیسه صفرا چگونه است , درمان التهاب کیسه صفرا , عوارض عفونت کیسه صفرا , درد پهلو و کیسه صفرا , بیماری های کیسه صفرا , علائم درد کیسه صفرا , بیماری کیسه صفرا , بیماری صفرا چیست , ناحیه درد صفرا , درد کیسه صفرا , عکس کیسه صفرا , سفرا یا السما , درد کیسه سفرا , کارکیسه صفرا , آزمایش صفرا , علامت صفرا , آزماش صفرا , صفرا سیاه , کیسه صفرا , درد صفرا

سرطان کیسه صفرا، صفرا، کیسه صفرا گردآوری توسط بخش مقالات پزشکی و بهداشتی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات