سرماخوردگی در بارداری

درمان سرماخوردگی فوری در یک روز - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد درمان سرماخوردگی فوری در یک روز ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک سرماخوردگی در بارداری را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت سلامت آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div> <div>رد خارش لو، سرفه خشک وتاه گرفتگی بینی ز علائم ایجی ستند ه عمولا" مه ا ر نگام سرماخوردگی ز نها نج ی ریم ، نابراین بیعی ست ه مه ا ز ین یماری تنفریم. عمولا" رمان امل سرما خوردگی دود ۵ وز ول ی شد ما گر ا رژیم غذایی وش زندگیمان<br/>ا تغییر هیم ی توانیم سریعتر ز ست ین یماری یروسی لاص ویم. لی قتی ر دوران بارداری سرماخوردگی ه سراغتان ی ید وضاع رق ی ند. ر ین خش ز سایت کاایران صد اریم تا ما ا ا رمان <a class="hlink" title="سرماخوردگی در بارداری" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2012122922388.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سرماخوردگی در بارداریa> شنا نیم، ا ا مراه اشید.div> <div>&nbsp;div> <div><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2012122922388.html"><div class="mzc"><strong>درمان سرماخوردگی وری ر ک وز strong>div>سرماخوردگی در بارداری,درمان سرماخوردگی,درمان سرماخوردگی در بارداریa> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong>درمان سریع سرماخوردگیstrong>p>div> <div>&nbsp;div> <div> <div>وابیدن ستراحت ردن اعث ی ود عملکرد سیستم ایمنی بدن ما فزایش ابد مه توانایی ود ا رای بارزه ا یروس سرما خوردگی ستفاده ند.div>div> <div> <div> <div>&nbsp;div> <div>&nbsp;div> <div>&nbsp;div> <div><strong>رمان <a class="hlink" title="سرماخوردگی در بارداری" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2012122922388.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سرماخوردگی در بارداریa> ا وش ای بیعی&nbsp;strong>div> <div>&nbsp;div> <div> <p>&nbsp;سرماخوردگی ه ور لی یماری طرناکی یست ما نگام <a class="hlink" title="سرماخوردگی در بارداری" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2012122922388.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سرماخوردگی در بارداریa> حتمال ارد شکل اد تر دیدتر ود لبته ه لیل حدودیت ای مصرف دارو زنان اردار ا شکلات یشتری سبت ه سایر فراد ست پنجه رم ی نند. اراحتی ای ربوط ه ینی یز کی یگر ز شکلاتی ست ه ر ول وره ارداری ه علت تاثیر هورمون ها ر جرای تنفسی ینی عمول ست.ر زمان ارداری سیستم دن انم اردار تمام تلاش ود ا رای شد نین تمرکز ی ند. نابراین دن ما یشتر ر عرض یروسهای سرماخوردگی نفولانزا رار ی یرد.p> <p>ر بتدا اید زنان اردار راقب اشند تا مبتلا به نفلونزا سرماخوردگی شوند زیرا ه پیشگیری سیار احت تر ز رمان ست. صرف میوه و سبزیجات تازه ه قدار زیاد غلات کامل. ین سته ز غذاها ه دن ما مواد معدنی یتامین ای آنتی اکسیدان ز بیل ویتامین سی ا ی سانند ه شتن عفونتها ر دن مک ی نند.p> <p>خوردن آب، بمیوه ای ای یاهی ، اعث هبود جم یتامین مواد معدنی ر دن ست. سعی نید یزان مصرف کافئین وشیدنی ای یرین ا ر دوران بارداری حدود نید. زمانی حساس ی نید یاز ست، ستراحت رده تا یزان سترس ا تا ایی ه مکن ست ه داقل رسانید.p> <p>رمش ای سبک نجام هید. ین ار اعث ردش هتر ون ر دن ده . ه دن مک ی ند تا هتر ا عفونتها بارزه ند.p> <h3><strong>درمان های طبیعی برای سرماخوردگیstrong>h3> <p>ر صورت بتلا ه سرماخوردگی دون تجویز پزشک ز یچ ارویی ستفاده کنید ر صورت راجعه ه پزشک تما ی ا ز ارداری ود طلع سازید تی لمقدور ز وش ای بیعی برای درمان یماری ود ستفاده نید.p> <h3><strong>ایعات رم زیادی نوشیدstrong>h3> <p>وشیدن ب، دن ا تمیز ی ند. ر اقع وشیدن ب توکسین ا ا مان سموم دن اکتری ا یروس ا ا فع ی ند. ازم ست ه وزانه ک یم یتر ب صرف ود. ر وره سرماخوردگی رای ودتان وشانده ای ناسب سوپ رغ، تهیه یل نید.p> <p>سوپ اغ ا پیاز، سیر ندکی لفل مجاری تنفسی ا از ی ند. توصیه ی نیم شربت عسل، یموترش ب وش یل نید. ین شربت حساسیت سینه ا تسکین ی هد ارای درت دعفونی نندگی الایی ست.p> <h3><strong>ربت پیازstrong>h3> <p>پیاز ضدعفونی کننده وثری ست. پیاز پخته ده لط ور ست ه ین ترتیب اعث تسکین لو ده ترشحات رونشیتی علائم سرماخوردگی ا ز ین ی رد.p> <p>۰۰ رم پیاز ا رد نید ر ۲۰ سی سی یتر ب ه دت ۲۰ قیقه جوشانید. حلول ا صاف رده اشق غذاخوری عسل ه ن ضافه نید. وباره حلول ا وی رارت ذاشته جازه هید ثل ربت غلیظ ود. وزانه ۲ تا اشق ای وری ز ین ربت یل نید.p> <h3><strong>ا سطوخودوس خور نیدstrong>h3> <p>خور ادن ر وره سرماخوردگی اعث ی ود ه مجاری تنفسی از ود. ه اطر ینکه رما اعث نبساط رگ های خونی فزایش سرعت جریان خون ی ود ه ین ترتیب سرعت عکس لعمل سیستم ایمنی بدن ا الا ی رد. توجه اشته اشید ه ود خار تأثیر فیدی ر <a class="hlink" title="درمان سرماخوردگی" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2012122922388.html" style="text-decoration:none;color:inherit">درمان سرماخوردگیa> ارد. مام، سونا تی وش ب رم اعث هبود سرماخوردگی ی ود.p> <p>کی ز خورهای فید خور ا سطوخودوس ست. رای ین ار ۵ طره وغن سطوخودوس ا ه ک اسه ب اغ ضافه نید ه دت ۵ قیقه خور هید. گر سرماخوردگی تان دید ود ین ار ا وزی سه رتبه تکرار نید. ر صورتی ه سرماخوردگی تان فیف ود ک رتبه بل ز واب خور سطوخودوس هید. اید دانید اسطوخودوس خواص ضدعفونی کننده دالتهابی ارد ه ترشحات بینی ا هبود ی هد.p> <h3><strong>سینه تان ا ا کالیپتوس اساژ هیدstrong>h3> <p>کالیپتوس ه وری وثر ا یمارهای تنفسی قابله ی ند. ه اطر ینکه ین یاه ضدعفونی کننده لط ور ست. خواص دارویی ین یاه دیون اده یی ه ام وکالیپتول ست. ین اده ه ور ستقیم وی سلول ای رونشیت تأثیر ی ذارد.p> <p>پیاز پخته ده لط ور ست ه ین ترتیب اعث تسکین لو ده ترشحات رونشیتی علائم سرماخوردگی ا ز ین ی رد.p> <p>ترکیبات کالیپتوس ترشحات یوی ا وان رده فع ن ا ا سان تر ی سازند. ین یاه لتهاب مجاری تنفسی ا رمان ی ند.زمانی ه سرما ی ورید ۵ تا ۲۰ طره روغن اکالیپتوس ا ر ۲۵ یلی رم روغن مایع یاهی یخته سینه تان ا ا ن اساژ هید. ر وز ۳ رتبه ین ار ا تکرار نید.p> <h3><strong>ب مکstrong>h3> <p>ستشو ادن ینی ا سرم ستشو ا ب مک عمولی اعث تمیز دن جاری ینی ز ین فتن لط ی ود. زمانی ه مجاری تنفسی ستشو اده شود رایطی ه جود ی ید ه یکروب ا ر مجاری تنفسی یشتر وند.p> <p>رای ستشوی مجاری تنفسی تان ک یتر ب ا ا ک اشق ای وری پُ مک جوشانید گذارید تا نک ود. ب مک ا ر شتتان یخته ارد سوراخ ای ینتان رده سرتان ا ه عقب برید ه وری ه ب مک ارد جاری ینی تان ود خاط ا تمیز ند. ر وز ین ار ا ندین ا تکرار نید واهید ید ه ه زودی علائم بیماری تان فع واهد د.p> <p>ه حض روز علائم سرماخوردگی زاین وراکی ای صرف نید :p> <p>&nbsp;p> <p><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2012122922388.html">سرماخوردگی در بارداری,درمان سرماخوردگی,درمان سرماخوردگی در بارداریa>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong>رمان <a class="hlink" title="سرماخوردگی در بارداری" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2012122922388.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سرماخوردگی در بارداریa>strong>p> <p><br/><strong>عناع :strong> هتر ست نگام سرماخوردگی رگ عناع ا ه ب وش ضافه صرف نید تا لودرد ما ا تسکین هد. عصاره ن ا ه بی ه ر الت خار ردن ست ضافه نید تا وای شک ا رطوب ند.p> <p>&nbsp;p> <p><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2012122922388.html">سرماخوردگی در بارداری,درمان سرماخوردگی,درمان سرماخوردگی در بارداریa>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong>رمان <a class="hlink" title="سرماخوردگی در بارداری" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2012122922388.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سرماخوردگی در بارداریa>strong>p> <p>&nbsp;p> <p><strong>لفل:strong> اده ی ه ام «capsaicin» وجود ر فلفل تند عملکردی بیه ک اده حرک ا ارد ه اعث تحریک ترشح لط ترشحات بینی ی ود.p> <p>&nbsp;p> <p><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2012122922388.html">سرماخوردگی در بارداری,درمان سرماخوردگی,درمان سرماخوردگی در بارداریa>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong>رمان <a class="hlink" title="سرماخوردگی در بارداری" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2012122922388.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سرماخوردگی در بارداریa>strong>p> <p><br/><strong>زنجبیل:strong> زنجبیل دم کرده ر صورتی ه&nbsp; تب و لرز&nbsp; رده ید دن ا رم ی ند. ک اشق ای وری زنجبیل تازه نده ده ا ه یک لیوان آب اغ ضافه صرف نید.p> <p>&nbsp;p> <p><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2012122922388.html">سرماخوردگی در بارداری,درمان سرماخوردگی,درمان سرماخوردگی در بارداریa>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong>درمان سریع سرماخوردگیstrong>p> <p><br/><strong>ارچین:strong> مانند زنجبیل عم تندی ارد حساس رمی یجاد ی ند. می پودر دارچین ه ب اغ ضافه نید ا ند وب ارچین جوشانید تا خار ن گرفتگی بینی ا رطرف ند. ز ین ایع ه عنوان وشیدنی م ی توانید ستفاده نید.p> <p>&nbsp;p> <p><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2012122922388.html">سرماخوردگی در بارداری,درمان سرماخوردگی,درمان سرماخوردگی در بارداریa>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong><a class="hlink" title="سرماخوردگی در بارداری" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2012122922388.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سرماخوردگی در بارداریa>strong>p> <p>&nbsp;p> <p><strong>عسل: strong>عسل ا رطور ه ستفاده نید، رمانی برای سرماخوردگی ه ساب ی ید. ررسی ا شان ی هد ودکانی ه وزی ک اشق ای وری عسل صرف ی نند نگام سرماخوردگی متر سرفه ی نند واب هتری ارند.p> <p>&nbsp;p> <p><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2012122922388.html">سرماخوردگی در بارداری,درمان سرماخوردگی,درمان سرماخوردگی در بارداریa>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong><a class="hlink" title="سرماخوردگی در بارداری" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2012122922388.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سرماخوردگی در بارداریa>strong>p> <p><br/><strong>یمو:strong> ویتامین c وجود ر ن برای درمان ین یماری وثر ست. ز ن ا ه صرف آب لیمو نگام سرماخوردگی همیت زیادی ارد، رای عم ار ردن ب ز یمو ستفاده نید. رای رفع گلودرد، می یمو ر یک لیوان آب وش ریزید ک اشق ای وری عسل ا می زنجبیل ه ن ضافه صرف نید.p> <p>&nbsp;p> <p><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2012122922388.html">سرماخوردگی در بارداری,درمان سرماخوردگی,درمان سرماخوردگی در بارداریa>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong>درمان سریع سرماخوردگیstrong>p> <p>&nbsp;p> <p><strong>ب مک:strong> رار ادن نمک روی زخم ی تواند زاردهنده اشد ما غرغره ردن ب مک ی تواند تسکین هنده لودرد اشد. زیرا ب مک التهاب گلو ا اهش ی هد. صف اشق ای وری مک ا ر یک لیوان آب خلوط نید رام غرغره نید. ین ار ا ر سب یاز تکرار نید.p> <p>&nbsp;p> <p><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2012122922388.html">سرماخوردگی در بارداری,درمان سرماخوردگی,درمان سرماخوردگی در بارداریa>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong><a class="hlink" title="سرماخوردگی در بارداری" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2012122922388.html" style="text-decoration:none;color:inherit">سرماخوردگی در بارداریa>strong>p> <p><strong>سوپ رغ:strong> ایعات اغ غذی تاثیر ثبتی وی بیماری سرماخوردگی ارند. ه صوص سوپ رغ. حققان عتقدند ه واد وجود ر سوپ رغ رای قابله ا اکنش لتهابی دن نگام سرماخوردگی مفید وثر ست.p> <p>&nbsp;p>div> <div><strong>درمان سریع سرماخوردگی ر ک وزstrong>div> <div><br/><strong>ب نوشید :strong>div> <div>قتی دن ا ا سرماخوردگی بارزه ی ند وشیدن ایعات یلی همیت ارد ه دن ا یلی مک ی ند. نابراین داقل یوان ر وز ب خورید . علاوه ر ب ، ز ب یوه ا آب سبزیجات بیعی یرین شده یز ی توانید ستفاده نید ما ز صرف وشیدنیهایی ثل هوه ، چای سیاه غلیظ سودا ودداری نید. زیرا ین وشیدنیها ه ای نکه ه دن ما برسانی نند ، ب دن ما ا م ی نند. نوشیدن آب زیاد ه دن ما مک ی ند ه سموم واد زائد ا سریعتر فع ند اعث ی ود ه ون سلولهای ما ه وبی ار نند.div> <div><br/><strong>خوابید:strong>div> <div>قتی ی وابید ا ستراحت ی نید ، ر اقع ه دنتان جازه ی هید ه مه نرژی ود ا رای بارزه ا سرماخوردگی کار یرد . وابیدن ستراحت ردن اعث ی ود عملکرد سیستم ایمنی بدن ما فزایش ابد مه توانایی ود ا رای بارزه ا یروس سرما خوردگی ستفاده ند. نابراین داقل ساعت ر ب خوابید علاوه ر ن در طول روز م تما" ند واب وتاه اشته اشید.div> <div><br/><strong>واد قوی صرف نید:strong>div> <div>قتی دن ما ا سرماخوردگی بارزه ی ند رای ینکه وی اقی ماند تواند رمقابل ین یماری ز ود فاع ند ، ه نرژی غذای قوی حتیاج ارد.ز وردن غذاهای سرخ ده ، ور ، رب یرین ودداری نید ر عوض ز غذاهایی ستفاده نید ه سبک غذی اشند ضم ن ا رای دن سانتر اشد. رای ثال یوه ا ، سبزیجات ، غلات پروتئینهای دون ربی ه سرشار ز مواد مغذی ، ویتامین ها ، مواد معدنی یبر ستند رای دن یمار سیار فید د. غذاهای بدار ه <a class="hlink" title="درمان سرماخوردگی" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2012122922388.html" style="text-decoration:none;color:inherit">درمان سرماخوردگیa> یلی مک ی نند. رای ثال سوپ رغ ا شته رنگی رای درمان سریع سرماخوردگی سیار فید ست. سوپ رغ ارای واص غیر لتهابی ست رکت وکوس ا ا طور وقتی تسریع ی ند ر تیجه نجر ه تسکین حتقاق(گرفتگی بینی ) اهش زمان تماس یروس ا پوشش اخلی ینی ی ود.div> <div><br/><strong>ارو :strong>div> <div>اروهای زیادی رای <a class="hlink" title="درمان سرماخوردگی" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2012122922388.html" style="text-decoration:none;color:inherit">درمان سرماخوردگیa> جود ارد ما پیشنهاد ی نیم ه قتی شانه ای سرماخوردگی غاز د ما ر وز عده ر ر عده ۰۰ یلی رم ویتامین سی ه مراه ب راوان صرف نید علاوه ر ن ر ساعت کبار ک رص زینک صرف نید.<br/><br/>نبع : aftabir.comdiv>div>div> <p>ردآوری پرتال آکاایرانp>div>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله درمان سرماخوردگی فوری در یک روز شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

آیا دارو سرماخوردگی باعث مثبت شدن عدم اعتایاد میشه , آیا دراروهای سرماخوردگی دربارداری مظر است روازاده , کسانی که سرما خورده اند بوتاکس کنند آیا مشکل دارد , برای سینه درد چه روشی را پیشنهاد می کنید , بهترین دارو برای درمان سریع سرماخوردگی , بهترین دمنوش برای سرماخوردگی آنفولانزا , بهترین درمان برای سرماخوردگی نوزادان , راه برطرف کردن سرماخوردگی در بارداری , توصیه های تغذیه ای هنگام سرماخوردگی , داروی مجاز سرما خوردگی بارداری چیه؟ , برای درمان سرماخوردگی چه باید کرد؟ , دارو برای سرفه و گلودرد سرماخوردگی , فواید شربت ابلیمو برای سرما خوردگی , داروی گیاهی برای سرماخوردگی شدید , پیشگیری از سرماخوردگی در طب سنتی , درمان گلو درد و سرفه در بارداری , طرز تهیه بخور گیاهی سرماخوردگی , درمان فوری سرماخوردگی در خانه , درمان خانگی سرماخوردگی کودکان , راهنمای سفر گلودرد در بارداری , داروهای خانگی برای سرماخوردگی , کیپ شدن گوش در اثر سرماخوردگی , سریعترین راه درمان سرماخوردگی , درمان سرماخوردگی مادران شیرده , درمان گیاهی سرماخوردگی کودکان , روشهایی برای درمان سرماخوردگی , سرفه های زیاد زمان سرماخوردگی , سرماخوردگی در بارداری روازاده , بهترین درمان برای سرما خوردگی , راه حل سریع درمان سرماخوردگی , درمان سریع سرماخوردگی و گنگی , سرما خوردگی در دوران بارداری , درمان سریع سرماخوردگی کودکان , درمان سرماخوردگی درطب اسلامی , آبلیمو و عسل برای سرماخوردگی , درمان خانگی سرماخوردگی نوزاد , کپسول پیشگیری از سرما خوردگی , درمان سرماخوردگی در طب سنتی , بهترين روش درمان سرماخوردگي , بهترین راه درمان سرماخوردگی , چه کنیم با ویروس سرماخوردگی , برای سرماخوردگی چه باید کرد , خواب برای درمان سرماخوردگی , درمان سریع سرماخوردگی شدید , گیاهی چرک گلو و سرماخوردگی , چطور بخور برای سرماخوردگی , برای سرماخوردگی چی بخوریم , پیاز برای سرماخوردگی مفید , آب انار سرماخوردگی حساسیت , اب درمانی برای سرماخوردگی , کاهش سرفه پ از سرماخوردگی , برای سرماخوردگی چه بخوریم , میوه برای رفع سرماخوردگی , درمان سرماخوردگی در منزل , درمان سرماخوردگی کتوتیفن , درمان بدن درد سرماخوردگی , درمان سرماخوردگی در خانه , درمان سرماخوردگی با دست , سوزش بینی در سرماخوردگی , بارداری سریع با طب سنتی , درمان سریع سرماخورده گی , بهترین درمان سرماخوردگی , 1 درمان سرماخوردگی شدید , دلیل بر فوری بودن حدود , درمان سرما خوردگی شدید , درمان طبیعی سرماخوردگی , درمان گیاهی سرماخوردگی , درمان خانگی سرماخوردگی , درمان سریع سرما خوردگی , داروی طبیعی سرماخوردگی , درمان سرماخوردگی سریع , درمان سریع گرفتگی گلو , درمان سریع سرناخوردگی , سرماخوردگی در بارداری , درمان سریع سرماخوردگی , درمان سریع سرما وردگی , داروی گیاهی آنفولانزا , سرماخوردگی زنان حامله , روزه بیمار سرماخوردگی , بهبود سریع سرماخوردگی , درمان فوری سرماخوردگی , درمان فوری آنفولانزا , درمان سریع آنفلوآنزا , قهوه برای سرماخوردگی , سرماخوردگی زن باردار , روش درمان سرماخوردگي , درمان سریع آنفولانزا , رفع سریع سرماخوردگی , دوای درد سرماخوردگی , گلو در د در بارداری , درمان سرماخوردگی سر , درمان از سرماخوردگی , دارو گلو درد شیردهی , بدن درد سرماخوردگی , سرماخوردگی بدن درد , درمان لحظه ای آپسه , سرماخوردگی بهترنی , معالجه سرماخوردگی , لواشک سرماخوردگی , داروی سرماخوردگی , علاج سرما خوردگی , درمان سرماخوردگي , درمان سرماحوردگی , درمان سرما خردگی , بخور سرماخوردگی , قهوه سرماخوردگی , برای سرماخوردگی , رفع سرماخوردگی , درمان آنفلونزا , سرماخوردگی خشک , عسل سرماخوردگی , درمان سریع , درمان سرما , زکام فوری

درمان سرماخوردگی فوری در یک روز گردآوری توسط بخش مقالات پزشکی و بهداشتی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات