نکات کوتاه پزشکی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد نکات کوتاه پزشکی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت سلامت آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align:center">&nbsp;<a href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/13266.html"><div class="mzc"><strong>کات وتاه پزشکی strong>div>اطلاعات پزشکی,اطلاعات پزشکی زنان,اطلاعات پزشکی عمومی,[categoriy]a>p><p style="text-align: justify">&nbsp;p><p style="text-align: justify">ندیدن ارکرد سیستم ایمنی دن ا فزایش اعث سلامت سمی وانی یود<br/>- سمومیت املگی حتمال روز سرطان ا اهش یهد<br/>- فراد مبتلا به نارسایی کلیه، فع دید پروتئین سنگای کرر لیوی وزه گیرند<br/>- در ماه رمضان مصرف میوه، سبزی سالاد راموش شود<br/>- رگ یماران مبتلا به رتریت ا صرف لندمدت سترویید رتبط ست<br/>- چربی خون بالا طر بتلا ه بیماری آلزایمر ا فزایش یهد<br/>- روده تحریک پذیر طر بتلا ه سایر یماریا ا فزایش یهد<br/>- رزش ه تنهایی ز روز اقی ر ودکان پیشگیری میند<br/>- صرف واد غذایی اوی قند ساده ب زیاد ر نگام فطار روریست<br/>- مشکلات خواب ودکان ا فشار خون الای نان رتباط ارد<br/>- وردن گریپ فروت ر اهش کنه وثر ست<br/>- صرف تعادل لسیم بنیات ز یجاد سنگ کلیه پیشگیری یند<br/>- تشخیص زود نگام عارضه لبی - عروقی، انع ز رگ اگهانی ر رزش یود<br/><br/><br/>نبع: balashahr.com<br/>p><p><br/>تأسفانه یشتر ردم ین رد ا دّ گرفته مچنان سالها ه عالیّتهای عادی ود ی پردازند. عواملی ون، تصادفات ا عالیتهای سمی دید ر وانی، مل سایل سنگین... تا حوه غلط وابیدن، یستادن، شستن، رنامه غلط غذایی، سترسهای وزمره ... یشترین تأثیر ا ر قوع مر رد ارند. ا اهنمایی عایت کات شاره ده ر ین قاله، ی توانید ین شتباهات ا صلاح ز مردرد عواقب ن لوگیری نید:<br/><br/>حوه وابیدن<br/>اید کر نید ه حتمال قوع مردرد ه نگام واب ه لیل ینکه عضلات کمر واحی ن ر ال ستراحت ستند، سیار م ست، ین ر الیست ه دود 8 ساعت دن ما ی رکت وی تختخواب ست، نابراین ر صورت عدم احتی ن، صبحها ا مر رد وفتگی یدار ی وید. ز ستاندارد ودن تختخواب تشک ن طمئن وید.<br/>حوه یدار دن ز واب<br/>صبحها ا ه التی ز خواب بیدار ی وید؟ سعی نید ه نگام رخواستن زجای ود دون سترس هسته لند وید، ر نگام ستن ست صوت مسواک زدن یلی میده ایستید.<br/>فشهایی احت<br/>ز احتی ستاندارد ودن فشهای ود طمئن وید. کی ز لایل یجاد مردردهای زمن، استفاده از فش ای غیر ستاندارد ست، را ه ما تمام وز ا جبورید ا نها سر نید.<br/>انندگی<br/>ه نگام انندگی، ز سالم ودن صندلی رجه احتی ن طمئن وید. ه رامی دون سترس سوار اشین ده ه مان رامی پیاده وید. ز انندگی ای ولانی دّت ودداری نید، ر صورت جبار، ر ند ساعت، زمانی ا رای ستراحت تعیین نید.<br/>راقبتهای حیط ار<br/>ز نجاییکه مروزه یشتر ساعات وز ا ر حل ار تّ یشتر ز نزل، سپری ی نیم، ز احتی یز، صندلی، حوه رارگیری صحیح انیتور، یبورد زاویه ید صحیح ود مرتان ه نها، طمئن وید. کی ز لایل عمده مردرد، عدم توجّ ه وارد وق ی اشد.<br/>ه نگام رزش<br/>ابطه رزش ا مردرد ه وریست ه عدم رزش ود اعث یجاد مردرد عیفی عضلات ن ی ود، ز رفی نجام تمرینات شتباه یز وجب مردردهای دّ زمن واهد د! لبته تّ گر ز مردرد نج ی رید ا شورت ک ربی، ا نجام تمرینات صحیح دون شار ه مر ود، ا دامه رزش ای سبک، ز تشدید مردرد لوگیری نید.<br/>حوه رار یری ستون فقرات<br/>مواره ز شستن ا یستادن طور میده ودداری نید، سعی نید ا رار ادن ستون فقرات ر التی است ائم، شار متری ه مر ود ارد نید، اید دانید ه حوه غلط رارگیری عضلات ستون فقرات، ه دردهای کمر، گن، ان باط ای زانو نجر ی ود. نابراین ازم ست ا تمرینات لایم داوم احیه مر، علاوه ر تقویت عضلات اهیچه ای مر، ز صدمات حتمالی ه یگر عضاء یز لوگیری نید.<br/>مل سایل<br/>ه نگام لند ردن مل سایل، صورت میده اه روید ا مک ز یگر عضای ود (ست، ازوهاو...) ز شار ستقیم ر مر ودداری نید.<br/>ول ادن ا شیدن سایل<br/>ه نگام ول ادن ا شیدن شیاء، ه رامی دون سترس ین ار ا نجام هید، رای ابه ایی جسام، ی توانید ز سایل خصوص، ثل، رخ ای خصوص مل، رغون، ...ستفاده نید تا ز روز صدمات ارده ه مر لوگیری نید.<br/>رنامه غذایی<br/>مواره اضافه وزن، ر عضلات کمر باط ای ن شار ارد ی ند، نابراین سعی نید ا شورت ک ارشناس تغذیه، زن ضافی ود ا م نید. علاوه ر ن ا عدم عایت ک رنامه غذایی صحیح سرشار ز یتامین نرژی، مواره ا عف دید، جبور ی وید شار یشتری ر یگر عضاء، ه صوص مر، رای نجام عالیتهای وزانه ثل، اه فتن غیره، ارد نید. ا عایت ک رنامه غذایی امل فید، یروی ود ا فزایش هید.<br/>سترس<br/>ضطراب، سترس اعث گرفتگی عضلات دن ز مله مر ی وند. ر ثر سترس، ا گرفتگی ماهیچه ای واحی انه پشت ر تیجه شار ه عضلات کمر، چار مردردهای زمن واهید د. ه نگام سترس عصبی دن، سعی نید ا ستراحتی ر ند م سب رامشی جدد، عالیتهای ود ا روع نید.<br/><br/>نبع بهام ینک<br/><br/>یجادکننده ریم صادقیp> <p><br />تأسفانه یشتر ردم ین رد ا دّ گرفته مچنان سالها ه عالیّتهای عادی ود ی پردازند. عواملی ون، تصادفات ا عالیتهای سمی دید ر وانی، مل سایل سنگین... تا حوه غلط وابیدن، یستادن، شستن، رنامه غلط غذایی، سترسهای وزمره ... یشترین تأثیر ا ر قوع مر رد ارند. ا اهنمایی عایت کات شاره ده ر ین قاله، ی توانید ین شتباهات ا صلاح ز مردرد عواقب ن لوگیری نید:<br /><br />حوه وابیدن<br />اید کر نید ه حتمال قوع مردرد ه نگام واب ه لیل ینکه عضلات کمر واحی ن ر ال ستراحت ستند، سیار م ست، ین ر الیست ه دود 8 ساعت دن ما ی رکت وی تختخواب ست، نابراین ر صورت عدم احتی ن، صبحها ا مر رد وفتگی یدار ی وید. ز ستاندارد ودن تختخواب تشک ن طمئن وید.<br />حوه یدار دن ز واب<br />صبحها ا ه التی ز خواب بیدار ی وید؟ سعی نید ه نگام رخواستن زجای ود دون سترس هسته لند وید، ر نگام ستن ست صوت مسواک زدن یلی میده ایستید.<br />فشهایی احت<br />ز احتی ستاندارد ودن فشهای ود طمئن وید. کی ز لایل یجاد مردردهای زمن، استفاده از فش ای غیر ستاندارد ست، را ه ما تمام وز ا جبورید ا نها سر نید.<br />انندگی<br />ه نگام انندگی، ز سالم ودن صندلی رجه احتی ن طمئن وید. ه رامی دون سترس سوار اشین ده ه مان رامی پیاده وید. ز انندگی ای ولانی دّت ودداری نید، ر صورت جبار، ر ند ساعت، زمانی ا رای ستراحت تعیین نید.<br />راقبتهای حیط ار<br />ز نجاییکه مروزه یشتر ساعات وز ا ر حل ار تّ یشتر ز نزل، سپری ی نیم، ز احتی یز، صندلی، حوه رارگیری صحیح انیتور، یبورد زاویه ید صحیح ود مرتان ه نها، طمئن وید. کی ز لایل عمده مردرد، عدم توجّ ه وارد وق ی اشد.<br />ه نگام رزش<br />ابطه رزش ا مردرد ه وریست ه عدم رزش ود اعث یجاد مردرد عیفی عضلات ن ی ود، ز رفی نجام تمرینات شتباه یز وجب مردردهای دّ زمن واهد د! لبته تّ گر ز مردرد نج ی رید ا شورت ک ربی، ا نجام تمرینات صحیح دون شار ه مر ود، ا دامه رزش ای سبک، ز تشدید مردرد لوگیری نید.<br />حوه رار یری ستون فقرات<br />مواره ز شستن ا یستادن طور میده ودداری نید، سعی نید ا رار ادن ستون فقرات ر التی است ائم، شار متری ه مر ود ارد نید، اید دانید ه حوه غلط رارگیری عضلات ستون فقرات، ه دردهای کمر، گن، ان باط ای زانو نجر ی ود. نابراین ازم ست ا تمرینات لایم داوم احیه مر، علاوه ر تقویت عضلات اهیچه ای مر، ز صدمات حتمالی ه یگر عضاء یز لوگیری نید.<br />مل سایل<br />ه نگام لند ردن مل سایل، صورت میده اه روید ا مک ز یگر عضای ود (ست، ازوهاو...) ز شار ستقیم ر مر ودداری نید.<br />ول ادن ا شیدن سایل<br />ه نگام ول ادن ا شیدن شیاء، ه رامی دون سترس ین ار ا نجام هید، رای ابه ایی جسام، ی توانید ز سایل خصوص، ثل، رخ ای خصوص مل، رغون، ...ستفاده نید تا ز روز صدمات ارده ه مر لوگیری نید.<br />رنامه غذایی<br />مواره اضافه وزن، ر عضلات کمر باط ای ن شار ارد ی ند، نابراین سعی نید ا شورت ک ارشناس تغذیه، زن ضافی ود ا م نید. علاوه ر ن ا عدم عایت ک رنامه غذایی صحیح سرشار ز یتامین نرژی، مواره ا عف دید، جبور ی وید شار یشتری ر یگر عضاء، ه صوص مر، رای نجام عالیتهای وزانه ثل، اه فتن غیره، ارد نید. ا عایت ک رنامه غذایی امل فید، یروی ود ا فزایش هید.<br />سترس<br />ضطراب، سترس اعث گرفتگی عضلات دن ز مله مر ی وند. ر ثر سترس، ا گرفتگی ماهیچه ای واحی انه پشت ر تیجه شار ه عضلات کمر، چار مردردهای زمن واهید د. ه نگام سترس عصبی دن، سعی نید ا ستراحتی ر ند م سب رامشی جدد، عالیتهای ود ا روع نید.<br /><br />نبع بهام ینک<br /><br />یجادکننده ریم صادقیp>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله نکات کوتاه پزشکی شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

مطالب کوتاه پزشکی , مطالب پزشکی کوتاه , خبر کوتاه پزشکی , سلامت و پزشکی , اطلاعات پزشكي , مطالب پزشکی , مطلب پزشکی , نکات پزشکی

نکات کوتاه پزشکی گردآوری توسط بخش مقالات پزشکی و بهداشتی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات