دیسک

بیماری دیسک کمر، دیسک، دیسک کمر، دیسک گردن، درمان دیسک، علل دیسک کمر، پیشگیری از دیسک - سلامت آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد بیماری دیسک کمر، دیسک، دیسک کمر، دیسک گردن، درمان دیسک، علل دیسک کمر، پیشگیری از دیسک ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +دیسک را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت سلامت آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>سلامت - پزشکی - یماری <a class="hlink" title="دیسک کمر" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/10815.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دیسک کمرa>strong>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران : <a class="hlink" title="دیسک کمر" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/10815.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دیسک کمرa> یماری ست ه ا الا فتن سن اید ه سراغ ر ردی یاید، ه سا ا عایت کردن عضی صول رکت ای ادرست ر وانی ین یماری ه سراغتان یاید نجاست ه سرت سلامتی ا یخورید در عافیت ا یدانید، ین یماری سیار فیف وده شکلات سیاری ا رای رد یمار ه جود ی ورد ین یماری مچون یماری ای یگر یاز ه راقبت رمان ارد ه ر دامه یخواهیم ه ین یماری اههای رمان ن پردازیم پس ا ا&nbsp;ر ین خش ز سلامت کاایران مراه اشید.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/10815.html"><div class="mzc"><strong>بیماری دیسک کمر، یسک، دیسک کمر، دیسک گردن، رمان یسک، علل دیسک کمر، پیشگیری ز یسک strong>div>دیسک کمر,دیسک گردن,دیسک کمر چیستa>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong><a class="hlink" title="دیسک کمر" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/10815.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دیسک کمرa>strong>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>p> <p><br/><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">اید ما م تا ه ال چار حساس رد ای دید ا فیفی ز احیه مر ده اشید بسیار گران اشید ه مبتلا به <a class="hlink" title="دیسک کمر" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/10815.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دیسک کمرa> ده اشید . ردهای وقتی مر ا <a class="hlink" title="دیسک کمر" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/10815.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دیسک کمرa> تفاوت ارد ر رد مری ا میتوان <a class="hlink" title="دیسک کمر" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/10815.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دیسک کمرa> امید پس هتره ه ا <a class="hlink" title="دیسک کمر" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/10815.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دیسک کمرa> هتر شنا شین:span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">را رخی <a class="hlink" title="دیسک کمر" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/10815.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دیسک کمرa> ی یرند رمان ن یست ...؟ سؤالاتی ست ه ا قای کتر حمد هدی ژاد اشانی، تخصص رتوپدی عضو امعه راحان رتوپدی یران ر یان ذاشتیم ه یشان ه نها پاسخ اده ست<br/><br/><strong>- قای کتر !صطلاح <a class="hlink" title="دیسک کمر" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/10815.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دیسک کمرa> ا رایمان توضیح دهید یا ین صطلاح ایج رست ست؟strong><br/>- ر نسان عمولاً 26 هره ر ستون فقرات ود ارد. هره ا وسیله صفحات نعطاف پذیری ه ام یسک ین هره ی ز کدیگر دا ی وند. ر اقع ر رد ر الت بیعی ارای هار <a class="hlink" title="دیسک کمر" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/10815.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دیسک کمرa> ی اشد ذا جود <a class="hlink" title="دیسک کمر" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/10815.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دیسک کمرa> یماری حسوب می ود.<br/>گر نا ه لایلی یسک ز سمت عقبی ود چار یرون زدگی ا تق ود، ین سمت یرون زده وی خاع ا شته ای خاع شار ارد ی ند سبب روز رد ر احیه مر ا نتشار ه پاها ی ود.<br/>ردم ه صطلاح ه ین یماری <a class="hlink" title="دیسک کمر" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/10815.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دیسک کمرa> ی ویند ه لبته صطلاح رست ن تق <a class="hlink" title="دیسک کمر" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/10815.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دیسک کمرa> ی اشد. ین یماری، بیماری سیاتیک یز وانده ی ود.<br/><br/><strong>- علت یجاد فتق دیسک یست؟ ز ظر پاتولوژی ه تفاقی ی فتد؟strong><br/>- ز دود 15 سالگی ه عد یسک ین هره ی چار تغییراتی ی ود ه جتناب اپذیر ست. ین تغییرات ه اهش یزان ب وجود ر یسک اهش نعطاف پذیری ن نجر ی ود. ین تغییرات ر رخی فراد زودتر روز ی ند ر رخی یرتر یده ی ود. ر صورت ارد مدن شار امناسب ه یسک رسوده، سمت پشتی یسک چار تق ا یرون زدگی ی ود ین یرون زدگی وی خاع ا شته ای ن شار ارد ی ند.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/10815.html">دیسک کمر,دیسک گردن,دیسک کمر چیستa>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>یماری <a class="hlink" title="دیسک کمر" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/10815.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دیسک کمرa>strong>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>p> <p><br/><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>- کانهای ایع فتق دیسک ر جا ست؟ یماران ا ه علایم الینی ه ما راجعه ی نند؟strong><br/>- فتق دیسک مکن ست ر احیه ردن، پشت ا مر یجاد ود. گر تق ر احیه ردن اشد، یمار چار رد ر احیه ردن انه ازو ی ود. گر شار وی خاع زیاد اشد، یمار علایمی ظیر زگز ورمور، ی سی، سرد ا رم دن، احساس ضعف رد ر احیه ساعد، ف ست نگشتان پیدا ی ند.<br/>فتق دیسک ر احیه مری، سبب روز رد ر احیه مر اسن پشت ا لوی ان ی ود. گر شار وی شته ای خاعی زیاد اشد، یمار ز احیه زانو ه پایین علایمی ظیر رد، ی سی، زگز ورمور، حساس سردی ا رمی، رفتگی کرر عضلانی، عف ا لاغر شدن ا تجربه ی ند، یماری ه چار <a class="hlink" title="دیسک کمر" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/10815.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دیسک کمرa> ست می تواند راحتی م ود نگام م دن حساس ی ند ه گی ر پشت زانویش شیدگی پیدا ی ند. رد یمار ا سرفه زدن تشدید ی ود.<br/>اهی یماران قط ز جود زگز ور ور ا عف ا رد ر احیه ساق، چ پا ا نگشتان پای ود اکی ستند مر نها صلاً رد دارد. رای یشتر ین یماران پذیرش ینکه شکلات نها ه علت جود یماری ر احیه مر ست، یلی سخت ست.span>p> <p>&nbsp;p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/10815.html">دیسک کمر,دیسک گردن,دیسک کمر چیستa>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong><a class="hlink" title="دیسک کمر" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/10815.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دیسک کمرa>strong>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>p> <p><br/><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>- گونه ی توان فتق دیسک ا ز یماری ای رتوپدی تشخیص اد؟strong><br/>- یماری ای تعددی ستند ه سبب مردرد ا نتشار ه پاها ی وند. ز ین نها یماری ایی ه یشتر ا تق <a class="hlink" title="دیسک کمر" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/10815.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دیسک کمرa> شتباه ی وند، عبارتند ز: شیدگی باطها ا عضلات کمر، تنگی انال خاع، آرتروز کمر، رخی ز یماری ای وماتیسمی، عفونتهایی ثل تب مالت، تومورها یماری ای سیستم دراری ظیر سنگ کلیه.<br/><br/><strong>- فتق دیسک ه رمانهایی ارد؟strong><br/>- رمان راساس دت یماری رق ی ند. ر وارد دید ه یرون زدگی یسک زرگ ست سبب لج ندامهای تحتانی ا بی اختیاری ر فع درار ا دفوع ی ود، راحی اید ه سرعت نجام ود. ر واردی ه ا فتق دیسک لج ختصری یجاد ده ست، ما تدریج یزان لج و ه فزایش ست یز اید وری راحی صورت گیرد. ر سایر وارد عمولاً ه یمار ه دت ک فته تا 10 وز ستراحت سبی توصیه می شود.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ی ین دت یمار اید ز شستن تی لامکان پرهیز ند ز م است دن رداشتن شیای سنگین ا انندگی یز وری ماید. عمولاً ی ین دت ه یمار داروهای مسکن تجویز ی ود. غلب یماران ی ین دت 10 وزه، هبود ابل توجهی پیدا ی نند. ی توان عد ز&nbsp; 10&nbsp; تا&nbsp; 14 وز ز زمان روع یماری، رای یمار رزشهای خصوصی ا تجویز مود ه آب درمانی اه فتن ر ب ر سمت م عمق ستخر ی اشد یز رمشهای ششی رای عضلات کمر کم یز فید ست.<br/>ی توان ز یزیوتراپی یز ر ین رحله سود ست. تأثیر وشهای رمانی ظیر طب سوزنی، جامت، استفاده از زالو اغ ردن ابت شده ست. وشهای رمانی «ایروپراکتیک» ر <a class="hlink" title="دیسک کمر" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/10815.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دیسک کمرa> مکن ست طرناک اشد ر رصد می ز یماران مکن ست سبب تشدید علایم ود.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">گر 4 تا 6 فته ز رمان یمار مبتلا به تق <a class="hlink" title="دیسک کمر" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/10815.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دیسک کمرa> گذرد یمار مچنان رد دیدی خصوص ر پاها حساس ند ا لج فیف، ما پایداری ر ندام تحتانی جود اشته اشد ه وری ه یمار تواند عالیتهای وزمره ود ا خوبی نجام هد، نجام راحی توصیه می شود.<br/><br/><strong>- ین رمانها قدر فید ست؟strong><br/>- رصد زیادی ز یمارانی ه تق <a class="hlink" title="دیسک کمر" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/10815.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دیسک کمرa> ارند ا رمانهای اد ده دون راحی املاً هبود ی ابند. لبته حتمال عود ردن یماری ر نها ر ینده جود ارد اید واردی ظیر پرهیز ز رداشتن شیای سنگین ا میشه عایت نند.<br/>ر رخی ز یماران، علایم یماری الت زمن پیدا ی ند تا اهها ا تی سالها یمار صورت وره ی ا علایم یماری ست پنجه رم ی ند.<br/>ر یمارانی ه ورد عمل جراحی رار ی یرند، گر نتخاب یمار ناسب اشد راحی خوبی نجام یرد، نتظار ی ود یمار ین تا رصد هبود ابد. یشتر یماران عد ز عمل یز ز درد کمر، زگز ور ور فیف حساس سرد شدن پاها کایت ارند.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/10815.html">دیسک کمر,دیسک گردن,دیسک کمر چیستa>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>یماری <a class="hlink" title="دیسک کمر" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/10815.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دیسک کمرa>strong>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>p> <p><br/><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>- عمل جراحی فتق دیسک ه عوارض حتمالی ر یمار ارد؟strong><br/>- ه ور لی یچ عمل جراحی دون عارضه می اشد. گر دت یماری ر دی اشد ه یاز ه راحی اشته اشد راح تبحر افی اشته اشد. حتمال روز عوارض پس ز عمل جراحی یلی اچیز ست.<br/>عوارض عبارتند ز 1- عفونت 2- سبندگی طراف شته ای خاع 3- طع شته ای خاع ر ین عمل 4- زاد سازی اقص شته ای خاع ین عمل<br/>گر ین عوارض روز ند، مکن ست یمار عد ز عمل حساس هبود پیدا کند ا ر وارد ادر، حساس ند رد عف یشتری پیدا رده ست<br/><br/><strong>- ه توصیه ایی ه فراد ارید؟strong><br/>- تق <a class="hlink" title="دیسک کمر" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/10815.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دیسک کمرa> یماری یست ه ه ور امل ابل پیشگیری اشد، ما هتر ست تمام فراد سالم ز رداشتن ا ه ا ردن شیای سنگین پرهیز نند. نجام رکات رزشی یز ی تواند حتمال روز بیماری فتق یسک ا اهش هد.<br/>ر صورتی ه درد کمر اشته اشید ین رد ه اخل ان ا ساق تیر کشد، تماً ه پزشک تخصص راجعه مایید.span>p> <p>&nbsp;p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>- راه های درمان یرون زدگی پارگی <a class="hlink" title="دیسک کمر" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/10815.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دیسک کمرa> دام ست؟strong><br/>- گر یمار ه وقع راجعه ند نوز یماری یلی پیشرفت کرده اشد، ر کثر ین یماران ا ادن اروهای ل ننده دالتهاب، راحل اد رطرف ی ود.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رحله عدی رمان، نجام یزیوتراپی ی اشد. تعاقب ن ا تقویت عضلات طراف ستون فقرات ه سیله رزش ا تحریکات لکتریکی، ار شار ارده ه ستون فقرات ا م ی نیم تا شکل یماری کاهش یابد. لی گر یماری <a class="hlink" title="دیسک کمر" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/10815.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دیسک کمرa> ر راحل&nbsp; پیشرفته اشد رد چار پارگی یرون زدگی شار وی یشه عصبی ده اشد، ر ین رحله می توان ز وش ای کر ده ستفاده رد. ه عبارتی ر دام ز وش ای رمانی، زمان ورد اصی اید اشته اشند تا تیجه طلوب رفته ود؛ ه ور ثال زمانی ه یسک ه یشه عصبی شار ی ورد، مکن ست یزیوتراپی رزش ردن اعث تشدید رد تی علایم عصبی لج ای ختلفی ود، نابراین ر ین رحله تما اید ز عمل جراحی ستفاده رد.<br/><br/><strong>- یا عد ز رمان <a class="hlink" title="دیسک کمر" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/10815.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دیسک کمرaمکان عود جدد جود ارد؟strong><br/>- ر تمام وش ای رمانی <a class="hlink" title="دیسک کمر" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/10815.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دیسک کمرaمکان عود جدد جود ارد، لی عمولاً عودها ر سطوح الا تر پایین تر یسک رمان ده بلی تفاق ی فتد. لبته اهی مکن ست ر مان سطح بلی م تفاق یفتد. گر یمار راحل رمان ا ه وبی نجام هد رزش ایی ا ه رایش تجویز ده دامه هد زن ود ا یز اهش هد، مکن ست تا آخر عمر یچ شکل رایش پیش یاید، لی گر راحل رمانی ا امل نجام دهد، مکان عود جدد جود ارد. ر وش ای راحی م ه مین ترتیب ی اشد. قتی یمار عمل ی ود، ه و توصیه می شود ه ه تقویت عضلات پردازد ر نار تقویت عضلات یزیوتراپی ا م دامه دهد. باید زنه ای سنگین ا لند ند ارهای شتباهی ا ه بلا نجام ی اده تکرار ند. ر غیر ین صورت مکن ست ر مان سطح ولیه ا سطوح یگر چار در رفتگی یسک ود. وش ای عمل جراحی یز تفاوت ست ز عمل ای وچک سته تا عمل ای از زرگ نجام ی ود.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/10815.html">دیسک کمر,دیسک گردن,دیسک کمر چیستa>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong><a class="hlink" title="دیسک کمر" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/10815.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دیسک کمرa>strong>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران : ه عنوان ثال گر سطح ر فته قط ک سطح اشد یمار اغر اشد یزان در رفتگی یز م اشد، ر ین وقع ز وش ای عمل سته ی توان ستفاده رد. گر می دیدتر اشد، ز وش ای یکروسکوپی ستفاده ی نیم گر یلی دید اشد ندین سطح ا رفتار رده اشد یمار اق یز اشد، اچارا اید ز وش ای از سیع ستفاده ود.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">گونگی رمان وع عمل توسط پزشک تشخیص اده ی ود رای ر یمار، عمل جراحی تناسب ا رایط ی ر ظر رفته ی ود.<br/><br/><strong>- عدم رمان ه وقع <a class="hlink" title="دیسک کمر" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/10815.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دیسک کمرa> ه عواقبی مکن اشته اشد؟strong><br/>- عدم رمان ه وقع <a class="hlink" title="دیسک کمر" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/10815.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دیسک کمرa> اعث دتر دن ضعیت یمار واهد د رد یمار ا تشدید واهد رد. مکن ست ه اطر ک عمل وچک، جبور ویم عمل ای زرگ تری ا نجام هیم تی مکن ست اعث تخریب یسک تخریب ود هره سرخوردگی هره ود ر تیجه جبور ویم ه ز ک عمل املا سیع، ا ار ذاشتن پلاتین سایل اص لزی ر مر یمار ستفاده نیم. عدم رمان ه وقع مکن ست اعث عوارضی انند ی س ای ائمی ا ختلالات رکتی ود ه ین عوارض اعث افتادگی پا شیدن نگی پا واهد د.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">مچنین عدم رمان ه وقع مکن ست اعث یجاد مشکلات ادراری ثانه ی ود ا شکلات سفنکتر قعد ه جود یاورد یمار تواند درار دفوع ود ا گه ارد. ین شکلات ر قایان اعث یجاد اتوانی ای نسی م ی ود. ه علت ین ه عصاب انند یگر سوج پوست ابل ترمیم می اشند گر صدمه ی ه نها رسد، یگر ه الت ولیه ر می ردند، نابراین بل ز صدمه دید، اید تما سبت ه رمان قدام رد.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>- ر رمان ین یماران ا ه شکلاتی واجه ستید؟strong><br/>- وشبختانه کنون ر رمان ین یماران ا شکل اصی واجه یستیم سیاری ز مکانات سایل، ه تشخیصی ه زمانی، وجود ی اشد. تی ک سری مکانات ابل مل قل جود ارد ه رای عضی ز یماران، ه یاز ه ک سری سایل اص ارند، توسط رکت ا تکنسین ای نها راهم ی ود<br/><strong>.<br/>توصیه لی ما ه فراد بتلا یگر فراد دام ست؟strong>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">هترین توصیه ین ست ه پیش یری هتر ز رمان ی اشد. پس ر رحله ول اید سعی نیم ه صلا مبتلا به ین یماری شویم. ی ایستی ر ین رتباط تمام واردی ه اعث پیش یری ز یجاد ین یماری ی ود ا عایت نیم؛ ز مله رزش ردن، کاهش وزن، عدم لند ردن جسام سنگین ول ادن جسامی انند تومبیل ا لند ردن تومبیل.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رزش لایم وزانه اشته اشیم تا دنمان میشه ر رم یده ل رار یرد عضلات ضعیت بیعی ا فظ مایند ستخوان ا چار پوکی شوند.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/10815.html">دیسک کمر,دیسک گردن,دیسک کمر چیستa>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>یماری <a class="hlink" title="دیسک کمر" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/10815.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دیسک کمرa>strong>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">مچنین اید تغذیه ناسبی اشته اشیم (تغذیه ناسب ه عنی زیاد خوردن یست، لکه ه عنی رست وردن ی اشد). ز یوه ات سبزی جات بنیات تماً ر عده ای غذایی ستفاده نیم. ر عرض نور خورشید ه قدار ازم رار یریم. رست نشینیم ا خوابیم ا اه رویم؛ ثلا وقع طالعه، پشت یز صندلی رار گیریم گر ی واهیم تلویزیون گاه نیم، م دهیم ا ج شویم ا ر تخت واب ه الت یم یز طالعه کنیم. عایت ین وارد اعث ی ود شار ر وی یسک ای ختلف ز مله <a class="hlink" title="دیسک کمر" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/10815.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دیسک کمرa>، <a class="hlink" title="دیسک گردن" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/10815.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دیسک گردنa> سایر سمت ا، ارد شود.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">برای درمان تما ه وقع قدام ود، پزشک رف شاوره، ردی اشد ه تبحر طلاعات افی اشته اشد. لبته ه اد اشته اشید ه تنها علت کمردرد، <a class="hlink" title="دیسک کمر" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/10815.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دیسک کمرa> می اشد مر رد علل سیار تفاوتی ارد ر سب ورد، اید یماران رمان وند.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">مکن ست علت ای درد کمر، شکلات تغذیه ی تابولیکی انند یماری یابت ، قرس ا تمام بیماری های التهابی عفونی تی دخیمی ا اشند. نابراین ر صورت روز مردرد تما ه پزشک راجعه نید تا ر سب ورد اص، مردرد رمان ود.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">روهی ز یماران، ظهار ی مایند ه گران لجی دن عد ز عمل جراحی ستند، نابراین اید فت ه ه یچ جه ه ظهارات اآگاهانه غیرعلمی طرافیان توجه کنند طمئن اشند نان ه برای درمان ین یماری ه وقع قدام نند، مکان لجی جود دارد. صولا ا پیشرفت ایی ه ر علم پزشکی نجام رفته (پیشرفت ای تشخیصی رمانیصلا لج عد ز عمل پیش می ید ه یچ جه باید گران اشند. لی گر یلی یر ه پزشک راجعه نند، مکان سیب دی ه یشه ای عصبی ر ثر یرون زدگی ا پاره دگی ا جود واهد اشت مکن ست علایمی ثل افتادگی پا نگی پا رایشان یجاد ود. لبته ابل کر ست نان ه یماری فتادگی نگی پا الت لج یجاد ود، سلما باید ین نتظار اشد ه عد ز عمل املاً سالم وند انند قیه فراد اه رود.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه ور لی اید فت: <a class="hlink" title="دیسک کمر" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/10815.html" style="text-decoration:none;color:inherit">دیسک کمرa> یماری ی یست ه فراد گران وند نان ه ه وقع رمان ردد، تماً ز سلامتی امل رخوردار واهند د.span>p> <p><br/><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یرایش تلخیص:کاایرانspan>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله بیماری دیسک کمر، دیسک، دیسک کمر، دیسک گردن، درمان دیسک، علل دیسک کمر، پیشگیری از دیسک شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

جدیدترین روش های درمان دیسک کمر , راههاى تشخيص ديسك كمر چيست؟ , تغذیه مناسب برای دیسک کمر , درد دیسک کمر چگونه است , درمان پارگی دیسک کمر , درمان دیسک کمر شدید , دیسک کمر و درمان آن , درمان کامل دیسک کمر , علائم دیسک کمر چیست , نشانه های دیسک کمر , عود دیسک کمر عکس , داروی دیسک گردن , کم آبی مهره کمر , درمان دیسک گردن , بیماری دیسک کمر , علایم دیسک گردن , عوارض ديسک گردن , عوارض دیسک گردن , درمان ديسك گردن , علایم دیسک کمر , علائم دیسک کمر , درمان دیسک کمر , علايم ديسك كمر , داروی دیسک کمر , علایم کمر دیسک , علائم ديسك كمر , دیسک کمرچیست؟ , درمان دیسک کم , دیسک کمر چیست , سطوح دیسک کمر , علت دیسک کمر , عکس دیسک کمر , علایم دیسک , کمر و گردن , علائم دیسک , دیسکر کمر , ديسك گردن , دیسک کمزر , دیسک کمر , دیکس کمر

بیماری دیسک کمر، دیسک، دیسک کمر، دیسک گردن، درمان دیسک، علل دیسک کمر، پیشگیری از دیسک گردآوری توسط بخش مقالات پزشکی و بهداشتی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات