.
اخبار تیم لیل، یاشگاه لیل فرانسه

اخبار تیم لیل، یاشگاه لیل فرانسه

باشگاه فوتبال لیل یک باشگاه فوتبال در شهر لیل در فرانسه می باشد که در لیگ ۱ فرانسه بازی می کند. این باشگاه در سال ۱۹۴۴ تأسیس شده ا
تبلیغات