.
اخبار سنت اتین، باشگاه سنت اتین

اخبار سنت اتین، باشگاه سنت اتین

باشگاه فوتبال سن-اِتیَن یک باشگاه فوتبال در شهر سنت اتین می باشد که در لیگ ۱ فرانسه بازی می کند. این باشگاه در سال ۱۹۱۹ تأسیس شده است.
تبلیغات