.
اخبار هافنهایم، باشگاه هافنهایم

اخبار هافنهایم، باشگاه هافنهایم

باشگاه فوتبال هافنهایم ۱۸۹۹ باشگاه فوتبال آلمانی است که در هافنهایم یکی از شهرهای ایالت بادن-وورتمبرگ قرار دارد. باشگاه هافنهایم در ۱ ژوئیه 
تبلیغات