.
تحمل سختی برای خدا، گشایش قبر می آورد

تحمل سختی برای خدا، گشایش قبر می آورد

درباره تنگی و فشار و غربت قبر، باید گفت که هر چه انسان تنگی ها و فشارها و تاریکی و غربت را برای خدا تحمل کند، برایش گشایش و فراخی و نورانیت و عزت بیشتری
«قبر» یک حقیقت زنده است

«قبر» یک حقیقت زنده است

قاعده مهمی وجود دارد مبنی بر این که آنچه که می خواهد وارد قبر بشود و از قبر برداشت بکند، یک حقیقت زنده و ساخته شده است. قبلاً گفتیم «نفس ما قبر ما و قبر
تبلیغات