.
خرمای دشتستان و تنگستان ثبت جهانی شد -آکا

خرمای دشتستان و تنگستان ثبت جهانی شد -آکا

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: خرمای کبکاب دشتستان و تنگستان در سازمان جهانی مالکیت فکری ثبت شد که به عنوان یک برنددر بازارهای صادراتی رونق بیشتری می گیرد.
تبلیغات