.

	نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس: سؤال از رئیس جمهور نه سیاسی است، نه مچ گیری/ جذب کمتر از 1درصدی اعتبار برای اشتغال فراگیر روستاییان

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس: سؤال از رئیس جمهور نه سیاسی است، نه مچ گیری/ جذب کمتر از 1درصدی اعتبار برای اشتغال فراگیر روستاییان

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس: سؤال از رئیس جمهور نه سیاسی است، نه مچ گیری/ جذب کمتر از 1درصدی اعتبار برای اشتغال فراگیر روستاییان نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس گفت:
تبلیغات