.
افزوده شدن خراسان جنوبی به لیست تداوم گازرسانی به شهرها و روستاها/ لزوم گازرسانی به 300 روستای نهبندان و سربیشه -آکا

افزوده شدن خراسان جنوبی به لیست تداوم گازرسانی به شهرها و روستاها/ لزوم گازرسانی به 300 روستای نهبندان و سربیشه -آکا

افزوده شدن خراسان جنوبی به لیست تداوم گازرسانی به شهرها و روستاها/ لزوم گازرسانی به 300 روستای نهبندان و سربیشه افزوده شدن خراسان جنوبی به لیست تداوم گازرسانی به شه
تبلیغات