.
ریزش مرگبار قنات در سرایان

ریزش مرگبار قنات در سرایان

در اثر ریزش قنات در روستای مصعبی از توابع درمیان 3نفر زیر آوار گرفتار شدند. ریزش مرگبار قنات در سرایانرسولی مقدم سرپرست فرمانداری سرایان در گفتگو با خبرنگار گروه
تبلیغات