.

	در نشست علنی امروز مجلس صورت گرفت تذکر نماینده سمیرم به رئیس جمهور درباره استفاده  از میوه های وارداتی در پذیرایی های ادارات دولتی

در نشست علنی امروز مجلس صورت گرفت تذکر نماینده سمیرم به رئیس جمهور درباره استفاده از میوه های وارداتی در پذیرایی های ادارات دولتی

در نشست علنی امروز مجلس صورت گرفت تذکر نماینده سمیرم به رئیس جمهور درباره استفاده از میوه های وارداتی در پذیرایی های ادارات دولتی نماینده مردم سمیرم به رئیس جمهور درباره اس
تبلیغات