.
آغاز توزیع میوه شب عید در شهرضا

آغاز توزیع میوه شب عید در شهرضا

آغاز توزیع میوه شب عید در شهرضا آغاز توزیع میوه شب عید در شهرضا رییس اداره تعاون روستایی شهرضا گفت: عملیات توزیع محموله میوه شب عید شامل
تبلیغات