.
کنسرت شهرام ناظری در نیشابور برگزار می شود

کنسرت شهرام ناظری در نیشابور برگزار می شود

سرویس هنر آکا ایران به نقل از موسیقی ایرانیان؛ بخش موسیقی: کنسرت شهرام ناظری در نیشابور برگزار می شود به گزارش شهرام و حافظ ناظریسرپرست اداره موسیقی اداره کل فرهنگ و ارشاد ا
تبلیغات