.
بررسی فوری سوء قصد به پزشک نجف آبادی

بررسی فوری سوء قصد به پزشک نجف آبادی

وزیر بهداشت به معاون کل وزارت بهداشت دستور داد سریعاً گزارشی از سوء قصد به دو پزشک در تهران و نجف آباد را تهیه و برای پیگیری قضایی و برخورد با عوامل این حملات به او ارائه
تبلیغات