.
برخورداری نهبندان از نعمت گاز طبیعی

برخورداری نهبندان از نعمت گاز طبیعی

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت:شهر نهبندان از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شود. برخورداری نهبندان از نعمت گاز طبیعی هاشمی مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی
تبلیغات