.
شیخ قاسم وارد مشهد شد - اخبار سیاسی

شیخ قاسم وارد مشهد شد - اخبار سیاسی

خبرگزاری فارس: شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین وارد مشهد شد. شیخ عیسی قاسم، که برای طی یک دوره درمان به لندن رفته بود، اکنون در مشهد حضور دارد. شیخ عیسی قاسم رهبر شیع
تبلیغات