.
جهاد کشاورزی

نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس: استیضاح وزرای جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی به صورت جدی مطرح است -آکا

نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس: استیضاح وزرای جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی به صورت جدی مطرح است نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی گفت: بحث استیضاح وزرای

	عضو شورای اسلامی شهر تهران سرای محلات قرار بود خودگردان باشند امافعلا همه هزینه هایشان با شهرداری است
 -آکا

عضو شورای اسلامی شهر تهران سرای محلات قرار بود خودگردان باشند امافعلا همه هزینه هایشان با شهرداری است -آکا

عضو شورای اسلامی شهر تهران سرای محلات قرار بود خودگردان باشند امافعلا همه هزینه هایشان با شهرداری است رییس کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر گفت: سرای محله قرا
تبلیغات