.
توسعه و نوسازی 6 مدرسه در مهاباد

توسعه و نوسازی 6 مدرسه در مهاباد

رحمانی روابط عمومی آموزش پرورش مهاباد از بازسازی و شاداب سازی مدارس این شهرستان خبرداد. توسعه و نوسازی 6 مدرسه در مهابادمسئول روابط عمومی شهرستان مهاباد  در
تبلیغات