.

	نماینده کهکیلویه و بویراحمد در شورای عالی استان ها ناتوانی و ضعف در حمل و نقل هوایی کشور یکی از مصیبت هاست/ ساختار شورای عالی استان ها پاسخگوی مأموریت ها نیست
 -آکا

نماینده کهکیلویه و بویراحمد در شورای عالی استان ها ناتوانی و ضعف در حمل و نقل هوایی کشور یکی از مصیبت هاست/ ساختار شورای عالی استان ها پاسخگوی مأموریت ها نیست -آکا

نماینده کهکیلویه و بویراحمد در شورای عالی استان ها ناتوانی و ضعف در حمل و نقل هوایی کشور یکی از مصیبت هاست/ ساختار شورای عالی استان ها پاسخگوی مأموریت ها نیست نماینده استان
تبلیغات