.
برگزاری رقابت های فوتسال خراسان جنوبی

برگزاری رقابت های فوتسال خراسان جنوبی

رییس هیئت فوتبال خراسان جنوبی گفت:رقابت های فوتسال استان در سال جاری برگزار خواهدشد. برگزاری رقابت های فوتسال خراسان جنوبیقهوه چی،رییس هیئت فوتبال خراسان جنوبی در
تبلیغات