.

	استاندار سابق کرمان در گفت وگو با فارس: قلعه گنج مدلی موفق در اقتصاد مقاومتی/ ریالی از دولت روحانی پول نگرفتم

استاندار سابق کرمان در گفت وگو با فارس: قلعه گنج مدلی موفق در اقتصاد مقاومتی/ ریالی از دولت روحانی پول نگرفتم

استاندار سابق کرمان در گفت وگو با فارس: قلعه گنج مدلی موفق در اقتصاد مقاومتی/ ریالی از دولت روحانی پول نگرفتم رزم حسینی استاندار سابق کرمان می گوید: در کرمان مدیریت قلعه گنج
تبلیغات