.

	استاندار سابق کرمان در گفت وگو با فارس: قلعه گنج مدلی موفق در اقتصاد مقاومتی/ ریالی از دولت روحانی پول نگرفتم

استاندار سابق کرمان در گفت وگو با فارس: قلعه گنج مدلی موفق در اقتصاد مقاومتی/ ریالی از دولت روحانی پول نگرفتم

استاندار سابق کرمان در گفت وگو با فارس: قلعه گنج مدلی موفق در اقتصاد مقاومتی/ ریالی از دولت روحانی پول نگرفتم رزم حسینی استاندار سابق کرمان می گوید: در کرمان مدیریت قلعه گنج

	امام جمعه کرمان تاکید کرد ضرورت برخورد با مفسدان اقتصادی / دو دستگی میان مردم و مسؤولان ما از برنامه های آمریکا است

امام جمعه کرمان تاکید کرد ضرورت برخورد با مفسدان اقتصادی / دو دستگی میان مردم و مسؤولان ما از برنامه های آمریکا است

امام جمعه کرمان تاکید کرد ضرورت برخورد با مفسدان اقتصادی / دو دستگی میان مردم و مسؤولان ما از برنامه های آمریکا است امام جمعه کرمان برخورد با مفسدان اقتصادی و اخلالگران این
تبلیغات