.
 عارف :  افرادی که سنخیتی با ذات دانشگاه ندارند، در مقام تصمیم گیری قرار می گیرند/ حوادث اخیر دانشگاه کرمان و اصفهان را شخصا پیگیری می کنم  - اخبار سیاسی

عارف : افرادی که سنخیتی با ذات دانشگاه ندارند، در مقام تصمیم گیری قرار می گیرند/ حوادث اخیر دانشگاه کرمان و اصفهان را شخصا پیگیری می کنم - اخبار سیاسی

مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی تاریخ انتشار : دوشنبه, 28 آبان 1397 14:29 عارف : افرادی که سنخیتی با ذات دانشگاه ندارند، در مقام تصمیم گیری قرار می گیرند/
تبلیغات