.

	نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس: کردستان یک کیلومتر آزادراه ندارد/ توسعه  راه این استان با 14 میلیارد تومان اتفاق نمی افتد

نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس: کردستان یک کیلومتر آزادراه ندارد/ توسعه راه این استان با 14 میلیارد تومان اتفاق نمی افتد

نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس: کردستان یک کیلومتر آزادراه ندارد/ توسعه راه این استان با 14 میلیارد تومان اتفاق نمی افتد نماینده مردم، سنندج، کامیاران و د

	نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس: کردستان یک کیلومتر آزادراه ندارد/ توسعه  این استان با 14 میلیارد تومان اتفاق نمی افتد

نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس: کردستان یک کیلومتر آزادراه ندارد/ توسعه این استان با 14 میلیارد تومان اتفاق نمی افتد

نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس: کردستان یک کیلومتر آزادراه ندارد/ توسعه این استان با 14 میلیارد تومان اتفاق نمی افتد نماینده مردم، سنندج، کامیاران و دیوان
تبلیغات