.
جهاد کشاورزی

رئیس جدید جهاد کشاورزی قروه معرفی شد

در نشستی با حضور معاون توسعه و مدیریت منابع جهاد کشاورزی کردستان، رئیس نوین جهاد کشاورزی قروه معرفی شد. رئیس نوین جهاد کشاورزی قروه معرفی شد به گزارش خبرنگار
تبلیغات