.

	رئیس کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر تهران در گفتوگو با فارس:  آب نهرهای کنار مزارع آزمایش شود/ورود پساب صنعتی به نهر فیروزآباد

رئیس کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر تهران در گفتوگو با فارس: آب نهرهای کنار مزارع آزمایش شود/ورود پساب صنعتی به نهر فیروزآباد

رئیس کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر تهران در گفتوگو با فارس: آب نهرهای کنار مزارع آزمایش شود/ورود پساب صنعتی به نهر فیروزآباد وی با بیان اینکه از نهرهایی که از کنار مزارع ر
تبلیغات