.
کلینیک ویژه تخصصی «دانش» خرم دره افتتاح شد

کلینیک ویژه تخصصی «دانش» خرم دره افتتاح شد

کلینیک ویژه تخصصی «دانش» خرم دره افتتاح شد با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کلینیک ویژه تخصصی «دانش» خرم دره به عنوان اولین برنامه سفر دو روزه هاشمی به استان زنجا
تبلیغات