.

	مدیرکل بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد: برای نجات رود بشار با کسی تعارف نداریم/ کارهای غیرقانونی را تحمل نمی کنیم

مدیرکل بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد: برای نجات رود بشار با کسی تعارف نداریم/ کارهای غیرقانونی را تحمل نمی کنیم

مدیرکل بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد: برای نجات رود بشار با کسی تعارف نداریم/ کارهای غیرقانونی را تحمل نمی کنیم مدیرکل بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به
تبلیغات