.
بده بستان های عجیب در مجلس

بده بستان های عجیب در مجلس

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به فضای سنگین رایزنیها، انتصابهای مشکوک و بده و بستانهای عجیب برای جلوگیری از استیضاح وزیر اقتصاد گفت: هرچه جلوتر میروی
صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است

صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است

صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است حافظ شیرازی از صبا هر دم مشام جان ما خوش می‌شود آری آری طیب انفاس هواداران خوش
تبلیغات