.
موففیت مبارزه با آفت کرم خراط در بردسیر

موففیت مبارزه با آفت کرم خراط در بردسیر

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت :موففیت طرح مبارزه با آفت کرم خراط و رضایتمندی باغداران از اجرای این طرح را در بردسیر به دنبال داشته است. موففیت مبارزه ب
تبلیغات