.

	دین پرست خبر داد تشکر رئیس جمهور از روند تعیین تکلیف کانتینرهای متروکه بندر شهید رجایی/ دستور روحانی برای ادامه اقدامات تا ترخیص آخرین کانتینر

دین پرست خبر داد تشکر رئیس جمهور از روند تعیین تکلیف کانتینرهای متروکه بندر شهید رجایی/ دستور روحانی برای ادامه اقدامات تا ترخیص آخرین کانتینر

دین پرست خبر داد تشکر رئیس جمهور از روند تعیین تکلیف کانتینرهای متروکه بندر شهید رجایی/ دستور روحانی برای ادامه اقدامات تا ترخیص آخرین کانتینر معاون هماهنگی امور اقتصادی و ت
تبلیغات