.
تعطیلی 4 ساله پروژه احداث ساختمان کتابخانه مرکزی شهرستان بهمئی/پروژه فرهنگی و اشتغالزای بهمئی بعد از سالها کلنگ زنی تنها 40درصد پیشرفت فیزیکی دارد+تصاویر -آکا

تعطیلی 4 ساله پروژه احداث ساختمان کتابخانه مرکزی شهرستان بهمئی/پروژه فرهنگی و اشتغالزای بهمئی بعد از سالها کلنگ زنی تنها 40درصد پیشرفت فیزیکی دارد+تصاویر -آکا

تعطیلی 4 ساله پروژه احداث ساختمان کتابخانه مرکزی شهرستان بهمئی/پروژه فرهنگی و اشتغالزای بهمئی بعد از سالها کلنگ زنی تنها 40درصد پیشرفت فیزیکی دارد+تصاویر تعطیلی 4 س
تبلیغات