.

	معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت و گو با فارس مطرح کرد دلیل توقف فاز نخست پروژه نوسازی بافت های فرسوده / عملیات اجرایی سال 97 آغاز می شود

معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت و گو با فارس مطرح کرد دلیل توقف فاز نخست پروژه نوسازی بافت های فرسوده / عملیات اجرایی سال 97 آغاز می شود

معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت و گو با فارس مطرح کرد دلیل توقف فاز نخست پروژه نوسازی بافت های فرسوده / عملیات اجرایی سال 97 آغاز می شود مدیرعامل سازمان عمران و بهسازی شهری
تبلیغات