.
دستگیری سارق حرفه ای در دام قانون بابل

دستگیری سارق حرفه ای در دام قانون بابل

فرمانده انتظامی شهرستان بابل از دستگیری سارق حرفه ای ادوات کشاورزی و قطعات داخل خودرو با ۱۶ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد. دستگیری سارق حرفه ای در دام قانون با
تبلیغات