.

	تهیه کننده نمایش «پیانیستولوژی» در گفت وگو با فارس: 11اجرای ویژه برای برگزیده شدن در فجر به ما تعلق گرفت/ تغییر دکور حجیم در ایرانشهر کار دشواری است
 -آکا

تهیه کننده نمایش «پیانیستولوژی» در گفت وگو با فارس: 11اجرای ویژه برای برگزیده شدن در فجر به ما تعلق گرفت/ تغییر دکور حجیم در ایرانشهر کار دشواری است -آکا

تهیه کننده نمایش «پیانیستولوژی» در گفت وگو با فارس: 11اجرای ویژه برای برگزیده شدن در فجر به ما تعلق گرفت/ تغییر دکور حجیم در ایرانشهر کار دشواری است تهیه کننده نم
تبلیغات