.
زنده شدن نوزاد 6 ماهه در غسالخانه ارومیه

زنده شدن نوزاد 6 ماهه در غسالخانه ارومیه

نوزاد شش ماهه در زمان غسل میت در غسالخانه ارومیه زنده شد و تولدی دوباره یافت. زنده شدن نوزاد در زمان غسل میتباشگاه خبرنگاران:رییس سازمان آرمستان های شهرداری ارومیه گفت:یک نوازد 6 م
تبلیغات