.
احداث کمربندی جدید با وجود کنارگذر آران و بیدگل اتلاف سرمایه ملی است/ طرح ملی را به دلیل منافع منطقه ای بی اثر نکنیم

احداث کمربندی جدید با وجود کنارگذر آران و بیدگل اتلاف سرمایه ملی است/ طرح ملی را به دلیل منافع منطقه ای بی اثر نکنیم

احداث کمربندی نوین با وجود کنارگذر آران و بیدگل اتلاف سرمایه ملی است/ طرح ملی را به دلیل منافع منطقه ای بی اثر نکنیم احداث کمربندی نوین با وجود کنارگذر آران و بیدگل
تبلیغات