.

	رئیس هلال احمر اقلید خبر داد اعزام تیم کوهستان هلال احمر اقلید به محل سقوط هواپیمای تهران-یاسوج
 -آکا

رئیس هلال احمر اقلید خبر داد اعزام تیم کوهستان هلال احمر اقلید به محل سقوط هواپیمای تهران-یاسوج -آکا

رئیس هلال احمر اقلید خبر داد اعزام تیم کوهستان هلال احمر اقلید به محل سقوط هواپیمای تهران رئیس هلال احمر اقلید از اعزام تیم کوهستان این شهرستان به محل سقوط هواپیمای تهران-یاسو
تبلیغات