.
loading...
کنکور هنرستانی ها حذف می شود! - اخبار دانشگاه

کنکور هنرستانی ها حذف می شود! - اخبار دانشگاه

کنکور هنرستانی ها حذف می شود! کنکور هنرستانی ها حذف می شود! بر اساس مصوبه شورای پذیرش دانشجو، پذیرش داوطلبان شاخه فنی و حرفه ای و کار دانش صرفا بر اساس سابقه تحصیلی انجام می شود.
تبلیغات