.
پاسخ وزیر علوم به منتقدان تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور/دانشگاه ها نحوه انتخاب دانشجویان خود را تعیین می کنند - اخبار دانشگاه

پاسخ وزیر علوم به منتقدان تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور/دانشگاه ها نحوه انتخاب دانشجویان خود را تعیین می کنند - اخبار دانشگاه

مجموعه: اخبار کنکور و دانشگاه تاریخ انتشار : یکشنبه, 25 شهریور 1397 11:06 پاسخ وزیر علوم به منتقدان تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور/دانشگاه ها نحوه انتخاب
تبلیغات