.
لبنان از اسرائیل شکایت می کند - اخبار سیاسی

لبنان از اسرائیل شکایت می کند - اخبار سیاسی

لبنان از اسرائیل شکایت می کند لبنان از اسرائیل شکایت می کند شورای عالی دفاع لبنان از تصمیم خود برای ارائه دادخواستی به شورای امنیت در پی تحرکات اخیر رژیم صهیونیستی خبر دادلبنان ا
تبلیغات