.
انگلیس باز هم به روسیه حمله کرد - اخبار سیاسی

انگلیس باز هم به روسیه حمله کرد - اخبار سیاسی

انگلیس باز هم به روسیه حمله کرد انگلیس باز هم به روسیه حمله کرد انگلیس، درگیری شناور های روسیه و اوکراین در دریای سیاه را «تجاوزگری روسیه» توصیف و آن را محکوم کردانگلیس باز هم به
تبلیغات