.
صدا و سیمای سرافراز و مذاکرات هسته ای  - آکا

صدا و سیمای سرافراز و مذاکرات هسته ای - آکا

آکایران :هفته نامه صدا - اعظم ویسمه: انتقادات به نحوه عملکرد صداوسیمای ملی در پوشش یکطرفه اخبار مربوط به مذاکرات و میدان دادن به مخالفان دستگاه دیپلماسی و دستاوردهای حاصل شده
تبلیغات