.
کسری زندگی کارگری و بازنشستگی را هنوز نمی توانیم کنترل کنیم/هر کجا احساس بی عدالتی بوده، ناآرامی بیشتر بوده/وضعیت جامعه از نظر رفاهی خوب نیست اما سیاست مان درست است  -آکا

کسری زندگی کارگری و بازنشستگی را هنوز نمی توانیم کنترل کنیم/هر کجا احساس بی عدالتی بوده، ناآرامی بیشتر بوده/وضعیت جامعه از نظر رفاهی خوب نیست اما سیاست مان درست است -آکا

کسری زندگی کارگری و بازنشستگی را هنوز نمی توانیم کنترل کنیم/هر کجا احساس بی عدالتی بوده، ناآرامی بیشتر بوده/وضعیت جامعه از نظر رفاهی خوب نیست اما سی
تبلیغات