.
کودکان عشایر بختیاری - اخبار اجتماعی

کودکان عشایر بختیاری - اخبار اجتماعی

خبرگزاری ایرنا: در دل رشته کوه های زاگرس بخش ذلقی شرقی و غربی لرستان زندگی به گونه ی دیگری جریان دارد. مردمان این دیار رد پای بودنشان را جور دیگری ترسیم می کنند و زندگیش
تبلیغات