.
چرا این همه سلفی؟ - اخبار اجتماعی

چرا این همه سلفی؟ - اخبار اجتماعی

روزنامه ایران: این نمایش‌های غیر متعارف، کدهایی است که نشان از نیاز به توجه و احترام دارد. در واقع شیوع و انتشار عکس‌های سلفی در جامعه، نماد تنهایی انسان است ک
تبلیغات