بهراد رضوی الهاشم ,سبحان علی فروزنده ,علی اعتمادی ,سیدبهروز رضوی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر وقوع جرم ایراد ضرب وجرح عمدی و راهکارهای پیشگیری از آن -آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد بهراد رضوی الهاشم ,سبحان علی فروزنده ,علی اعتمادی ,سیدبهروز رضوی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر وقوع جرم ایراد ضرب وجرح عمدی و راهکارهای پیشگیری از آن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته خبرگزاری فارس از سایت اخبار آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

بهراد رضوی الهاشم ,سبحان علی فروزنده ,علی اعتمادی ,سیدبهروز رضوی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر وقوع جرم ایراد ضرب وجرح عمدی و راهکارهای پیشگیری از آن
,ضرب وجرح، تجربه عینی، محرومیت نسبی،,[categoriy]

آکاایران: بهراد رضوی الهاشم ,سبحان علی فروزنده ,علی اعتمادی ,سیدبهروز رضوی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر وقوع جرم ایراد ضرب وجرح عمدی و راهکارهای پیشگیری از آن

آکاایران: این پژوهش باهدف بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر وقوع جرم ایراد ضرب وجرح عمدی در بین شهروندان استان اردبیل انجام گرفته است.

چکیده مقاله:
این پژوهش باهدف بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر وقوع جرم ایراد ضرب‌وجرح عمدی در بین شهروندان استان اردبیل انجام گرفته است. روش پژوهش علی– مقایسه‌ای (پس‌رویدادی) بوده و جامعه آماری شامل افرادی هستند که به جرم ایراد ضرب‌وجرح عمدی به دادسرای اردبیل ارجاع شده‌اند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 176 نفر تعیین و با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق‌ساخته است که روایی آن از طریق مقدار آلفا (0/82) مورد تأیید قرار گرفته است. داده‌های نهایی در سطح توصیفی با درصد فراوانی، میانگین و در سطح استنباطی با آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره تحلیل شده است. یافته‌های حاصل از همبستگی نشان داد که گرایش به ضرب‌وجرح با تجربه عینی، همبستگی مثبت و معنی‌داری در سطح 0/01>p و با محرومیت نسبی و پایبندی مذهبی، همبستگی منفی و معنی‌داری در سطح 0/01>p دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین گرایش به ضرب‌وجرح با مهارت کنترل، آگاهی حقوقی و منزلت، همبستگی معنی‌داری موجود نیست (0/01<p). در ادامه نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد که در بین متغیرهای پیش‌بین، دو متغیر پایبندی مذهبی و تجربه عینی نقش تعیین‌کننده‌ای در پیش‌بینی گرایش به ضرب‌وجرح دارند (0/001>p).

به گزارش آکاایران: کلیدواژگان: واژگان کلیدی: ضرب‌وجرح، تجربه عینی، محرومیت نسبی، پایبندی مذهبی، مهارت کنترل

نویسندگان:

بهراد رضوی الهاشم ,سبحان‌علی فروزنده ,علی اعتمادی ,سیدبهروز رضوی

 فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم - شماره 35, دوره 10، تابستان 1394.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید. 

,ضرب وجرح، تجربه عینی، محرومیت نسبی،,[categoriy]
 

.

منبع :

بهراد رضوی الهاشم ,سبحان علی فروزنده ,علی اعتمادی ,سیدبهروز رضوی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر وقوع جرم ایراد ضرب وجرح عمدی و راهکارهای پیشگیری از آن گردآوری توسط بخش اخبار امروز خبرگزاری فارس سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات