ارسلان ایرجی راد، الهه ملک زاده بررسی تأثیر سرمایه روانشناختی با میانجیگری انگیزه پیشرفت بر خلاقیت دانشجویان -آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد ارسلان ایرجی راد، الهه ملک زاده بررسی تأثیر سرمایه روانشناختی با میانجیگری انگیزه پیشرفت بر خلاقیت دانشجویان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اخبار آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

ارسلان ایرجی راد، الهه ملک زاده بررسی تأثیر سرمایه روانشناختی با میانجیگری انگیزه پیشرفت بر خلاقیت دانشجویان
,سرمایه روانشناختی، انگیزه پیشرفت، خلاقیت،,[categoriy]

آکاایران: ارسلان ایرجی راد، الهه ملک زاده بررسی تأثیر سرمایه روانشناختی با میانجیگری انگیزه پیشرفت بر خلاقیت دانشجویان

آکاایران: یافته های پژهش حاکی از آن بود که چهار مؤلفه سرمایه روانشناختی (امیدواری، تاب آوری، خودکارآمدی و خوش بینی) به طور مثبت و معناداری با انگیزه پیشرفت در ارتباط بودند.

چکیده

زمینه: خلاقیت عاملی مؤثر و کلیدی در حوزه فعالیت‌های علوم اجتماعی، روانشناسی و آموزش و پرورش است. در دنیای متمدن امروز، بقا و موفقیت فعالیت‌های بشری در حوزه‌های مختلف به خلاقیت در آن حوزه وابسته است. عوامل متعددی بر خلاقیت اثرگذار است که سرمایه‌ روانشناختی و انگیزه پیشرفت از جمله آن عوامل می‌باشند.
هدف: هدف این از پژوهش ، شناسایی رابطه بین سرمایه‌‌روانشناختی با خلاقیت دانشجویان با توجه به نقش میانجیگری انگیزه پیشرفت می باشد.
روش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر امکان کنترل متغیّرها شبه آزمایشی و از نظرشیوه‌ی گردآوری داده ها میدانی است. برای تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها از میانگین و انحراف معیار، و برای تجزیه وتحلیل استنباطی داده‌ها از روش تحلیل مسیر استفاده شد. جامعه‌ی‌ آماری پژوهش، 640 تن دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد مؤسسه آموزش عالی سمنگان در سال تحصیلی 1396-1395 بوده‌اند که تعداد 240 تن از آنان از طریق فرمول کوکران به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب و پرسشنامه های مربوطه را تکمیل نمودند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسش‌نامه‌های سرمایه روانشناختی لوتانز، انگیزه پیشرفت هرمنس و خلاقیت عابدی می‌باشد. پایایی پرسش‌‌نامه‌ها در حد قابل قبولی به دست آمد.
یافته‌ها: یافته‌های پژهش حاکی از آن بود که: 1-چهار مؤلفه سرمایه روانشناختی (امیدواری، تاب‌آوری، خودکارآمدی و خوش‌بینی) به طور مثبت و معناداری با انگیزه پیشرفت در ارتباط بودند. 2-انگیزه پیشرفت اثر مثبت و معناداری بر خلاقیت داشت و 3- سرمایه روانشناختی با وساطت انگیزه پیشرفت بر خلاقیت اثر مثبت غیر مستقیم داشت.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش نتیجه گرفته می‌شود که دانشگاه‌ها با بالا بردن سرمایه روانشناختی در دانشجویان می‌توانند موجب بالا رفتن انگیزه پیشرفت و در نتیجه خلاقیت آنان شوند و فرآیند پیشرفت و بهره‌وری جامعه را تسهیل نمایند.

به گزارش آکاایران: کلیدواژه ها: سرمایه‌روانشناختی؛ انگیزه پیشرفت؛ خلاقیت؛ دانشجویان

نویسندگان:

ارسلان ایرجی راد: استادیار مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

الهه ملک زاده: کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران ، ایران

فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی - دوره 6، شماره 4، بهار 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید. 

,سرمایه روانشناختی، انگیزه پیشرفت، خلاقیت،,[categoriy]
 

.

منبع :

ارسلان ایرجی راد، الهه ملک زاده بررسی تأثیر سرمایه روانشناختی با میانجیگری انگیزه پیشرفت بر خلاقیت دانشجویان گردآوری توسط بخش اخبار امروز خبرگزاری فارس سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات