مرضیه جلالی، احمد صادقی تأثیر آموزش برنامه آمادگی گذار مدرسه به دانشگاه بر انطباق پذیری مسیرشغلی -آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد مرضیه جلالی، احمد صادقی تأثیر آموزش برنامه آمادگی گذار مدرسه به دانشگاه بر انطباق پذیری مسیرشغلی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اخبار آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

مرضیه جلالی، احمد صادقی تأثیر آموزش برنامه آمادگی گذار مدرسه به دانشگاه بر انطباق پذیری مسیرشغلی
,برنامه گذار مدرسه به دانشگاه، انطباق  پذیری، بهزیستی  تحصیلی,[categoriy]

آکاایران: مرضیه جلالی، احمد صادقی تأثیر آموزش برنامه آمادگی گذار مدرسه به دانشگاه بر انطباق پذیری مسیرشغلی

آکاایران: نتایج نشان داد آموزش برنامه گذار مدرسه به دانشگاه در افزایش میزان انطباق­ پذیری مسیر شغلی و بهزیستی‏ تحصیلی دانشجویان مؤثر است.

چکیده:

دانشجویان تازه ­وارد در بدو ورود به دانشگاه همزمان که فرصت های نوین‏ی پیش‏رویشان قرار می‏ گیرد، با مشکلات و عوامل تنش ‏زای بسیاری برخورد می ‏کنند که در بسیاری از موارد دانشجویان قادر به مدیریت وضعیت نوین خود نیستند و این امر مشکلات زیادی را برای آنان ایجاد می‏ کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش برنامه گذار مدرسه به دانشگاه بر میزان انطباق‏ پذیری و بهزیستی‏ تحصیلی دانشجویان تازه­ وارد دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 95-1394 انجام شد. روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش ‏آزمون و پس‏ آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری 1434 نفر از دانشجویان تازه ­وارد در مقطع کارشناسی دانشگاه اصفهان بودند. روش نمونه­ گیری به­ صورت داوطلبانه با جایگزینی تصادفی بود و از بین دانشجویان متقاضی شرکت در برنامه آمادگی گذار مدرسه به دانشگاه تعداد 32 نفر به ­صورت تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و گواه به­ صورت تصادفی قرار گرفتند. شرکت کنندگان در گروه آزمایش طی هشت جلسه به­ صورت گروهی تحت آموزشهای برنامه گذار مدرسه به دانشگاه قرار گرفتند و گروه گواه هیچ مداخله ‏ای دریافت نکرد. برای جمع ‏آوری داده‏ ها از پرسشنامه انطباق‏ پذیری مسیر شغلی (CAA) و بهزیستی‏ تحصیلی استفاده شد. پس از مداخله میانگین نمرات بهزیستی ‏تحصیلی (0/001>p) و انطباق ‏پذیری مسیر شغلی (0/001>p) گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه به ­طور معنادار افزایش یافته بود. نتایج نشان داد آموزش برنامه گذار مدرسه به دانشگاه در افزایش میزان انطباق­ پذیری مسیر شغلی و بهزیستی‏ تحصیلی دانشجویان مؤثر است.

به گزارش آکاایران: واژه‌های کلیدی: برنامه گذار مدرسه به دانشگاه، انطباق‌ پذیری، بهزیستی‌ تحصیلی، دانشجویان تازه وارد، اصفهان، ایران.

نویسندگان:

مرضیه جلالی: دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره مسیر شغلی، دانشگاه اصفهان

احمد صادقی: استادیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی – سال بیست و سوم، شماره 1، پیاپی 83، بهار 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید. 

,برنامه گذار مدرسه به دانشگاه، انطباق  پذیری، بهزیستی  تحصیلی,[categoriy]
 

.

منبع :

مرضیه جلالی، احمد صادقی تأثیر آموزش برنامه آمادگی گذار مدرسه به دانشگاه بر انطباق پذیری مسیرشغلی گردآوری توسط بخش اخبار امروز خبرگزاری فارس سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات